dr hab. Michał Kalita

Dr Michał Kalita złożył do Rady Doskonałości Naukowej wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Michał Kalita wskazał Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20.02.2020 r. Rada Doskonałości Naukowej wszczęła postępowanie habilitacyjne.

8.04.2020 r. Rada Naukowa Instytutu Nauk Biologicznych UMCS wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

8.07.2020 r. Rada Naukowa Instytutu Nauk Biologicznych UMCS powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

Przewodniczący Komisji: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn - Uniwersytet Gdański
Recenzent: prof. dr hab. Dariusz Bartosik - Uniwersytet Warszawski
Recenzent: prof. dr hab. Krzysztof Spalik - Uniwersytet Warszawski
Recenzent: dr hab. Tomasz Sakowicz - Uniwersytet Łódzki
Recenzent: prof. dr hab. Cezary Mądrzak - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Sekretarz: dr hab. Małgorzata Marczak – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Członek Komisji: dr hab. Iwona Komaniecka, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

8.10.2020 r. odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej, która wyraziła jednomyślnie pozytywną opinię w sprawie nadania dr. Michałowi Kalicie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

21.10.2020 r. Rada Naukowa Instytutu Nauk Biologicznych UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych – dyscyplina nauki biologiczne dr. Michałowi Kalicie