Rozwój naukowy kadry w roku 2016


Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia:


dr inż. Karol Fijałkowski - adiunkt w Katedrze Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie

Tytuł osiągnięcia naukowego:

"Analiza wpływu wirującego pola magnetycznego na mikroorganizmy oraz możliwości jego wykorzystania w procesach biotechnologicznych"

Komisja Habilitacyjna w składzie: 

 • prof. Jerzy Korobin – Uniwersytet Łódzki - przewodniczący Komisji
 • dr hab. Monika Janczarek – UMCS w Lublinie - sekretarz Komisji
 • prof. Maria Łebkowska - Politechnika Warszawska - recenzent
 • dr hab. Izabela Święcicka - Uniwersytet w Białymstoku - recenzent
 • prof. Mariusz Gagoś - UMCS w Lublinie - recenzent
 • dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska - Politechnika Śląska w Gliwicach - członek
 • dr hab. Adrian Wiater – UMCS w Lublinie - członek

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 21 grudnia 2016 roku.


 

dr inż. Maria Oczkowicz - adiunkt w Dziale Genomiki i Biologii Molekularnej Zwierząt Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytut Badawczego

Tytuł osiągnięcia naukowego:

"Analiza polimorfizmu i ekspresji wybranych genów podlegających piętnowaniu gametycznemu u świń w aspekcie kształtowania cech związanych z użytkowością zwierząt"

Komisja Habilitacyjna w składzie: 

 • prof. Ryszard Słomski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - przewodniczący Komisji
 • dr hab. Monika Janczarek – UMCS w Lublinie - sekretarz Komisji
 • prof. Andrzej Filistowicz – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - recenzent
 • prof. Lech Zwierzchowski – Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu - recenzent
 • prof. Urszula Czarnik – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - recenzent
 • prof. Jan Udała – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - członek
 • prof. Wanda Małek – UMCS w Lublinie - członek

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 20 stycznia 2016 roku.


 dr Hanna Bolibok-Brągoszewska - adiunkt w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin SGGW w Warszawie

Tytuł osiągnięcia naukowego:

"Opracowanie markerów molekularnych, ich charakterystyka oraz zastosowanie do konstrukcji map genetycznych bardzo wysokiej gęstości i poznania struktury zróżnicowania genetycznego żyta (Secale cereale L.)"

Komisja Habilitacyjna w składzie: 

 • prof. Ewa Łojkowska - Uniwersytet Gdański - przewodniczący 
 • dr hab. Anna Turska-Szewczuk - UMCS w Lublinie - sekretarz
 • prof. Wojciech Karłowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu -recenzent
 • prof. Iwona Szarejko - Uniwersytet Śląski w Katowicach - recenzent
 • prof. Barbara Naganowska - Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu - recenzent
 • prof. Marian Wiwart - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - członek komisji
 • dr hab. Andrzej Mazur - UMCS w Lublinie - członek komisji

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 24 czerwca 2016 roku.

 


Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia:


dr Sylwia Wdowiak-Wróbel - adiunkt w Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii UMCS w Lublinie

Tytuł osiągnięcia naukowego:

"Bioróżnorodność, taksonomia i filogeneza izolatów z brodawek korzeniowych Astragalus cicer oraz charakterystyka ich właściwości promujących wzrost roślin"

Komisja Habilitacyjna w składzie: 

 • prof. Małgorzata Korbin - Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach - przewodnicząca Komisji
 • dr hab. Iwona Komaniecka - UMCS w Lublinie - sekretarz Komisji
 • prof. Andrzej Kononowicz - Uniwersytet Łódzki - recenzent
 • prof. Ewa Łojkowska - Uniwersytet Gdański - recenzent
 • prof. Cezary Mądrzak - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - recenzent
 • dr hab. Michał Sikorski - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu - członek
 • dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł - UMCS w Lublinie - członek

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 21 grudnia 2016 roku.


dr Marcin Polak - adiunkt w Zakładzie Ochrony Przyrody UMCS w Lublinie

Tytuł osiągnięcia naukowego:

"Ekologia asocjacji lęgowej pomiędzy jarzębatką Sylvia nisoria a gąsiorkiem Lanius collurio"

Komisja Habilitacyjna w składzie: 

 • prof. Jacek Siciński - Uniwersytet Łódzki - przewodnicząca Komisji
 • dr hab. Ewa Pietrykowska-Tudruj - UMCS w Lublinie - sekretarz Komisji
 • prof. Piotr Tryjanowski - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - recenzent
 • dr hab. Wiesław Walankiewicz - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - recenzent
 • prof. Bernard Staniec - UMCS w Lublinie - recenzent
 • prof. Tomasz Wesołowski - Uniwersytet Warszawski - członek
 • prof. Antoni Gawron - UMCS w Lublinie - członek

 Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 30 listopada 2016 roku.


 

dr Agnieszka Zdybicka-Barabas - adiunkt w Zakładzie Immunobiologii

Tytuł osiągnięcia naukowego:

,,Aktywność przeciwdrobnoustrojowa apolipoforyny III i jej udział w odpowiedzi immunologicznej barciaka większego Galleria mellonella”.

Komisja Habilitacyjna w składzie: 

 • prof. Jerzy Długoński – Uniwersytet Łódzki - przewodniczący komisji
 • dr hab. Małgorzata Wójcik – UMCS w Lublinie - sekretarz komisji
 • prof. Mieczysława Boguś – Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie - recenzent
 • prof. Barbara Płytycz – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - recenzent
 • prof. Janusz Szczodrak – UMCS w Lublinie - recenzent
 • dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł – UMCS w Lublinie - członek komisji
 • dr hab. Mariusz Lewandowski – SGGW w Warszawie - członek komisji

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 17 lutego 2016 roku.


 

dr Marta Fiołka - adiunkt w Zakładzie Immunobiologii

Tytuł osiągnięcia naukowego:

,,Otrzymywanie i charakterystyka substancji przeciwdrobnoustrojowych i przeciwnowotworowych z wyizolowanych bakterii i tkanek dżdżownicy Dendrobaena veneta”.

Komisja Habilitacyjna w składzie: 

 • prof. Jerzy Długoński - Uniwersytet Łódzki - przewodniczący
 • dr hab. Paweł Buczyński - UMCS w Lublinie - sekretarz
 • prof. Jacek Bielecki - Uniwersytet Warszawski - recenzent
 • prof. Wiesław Deptuła - Uniwersytet Szczeciński - recenznet
 • prof. Jan Fiedurek - UMCS w Lublinie - recenzent
 • dr hab. Wiesław Krumrych prof. nadzw. - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - członek komisji
 • dr hab. Roman Paduch - UMCS w Lublinie - członek komisji

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 24 czerwca 2016 roku.


 

dr Jarosław Wiącek - asystent w Zakładzie Ochrony Przyrody

Tytuł osiągnięcia naukowego:

,,Wpływ hałasu komunikacyjnego na zgrupowania ptaków leśnych”.

Komisja Habilitacyjna w składzie: 

 • prof. Piotr Tryjanowski - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - przewodniczący
 • dr hab. Rafał Gosik - UMCS w Lublinie - sekretarz
 • prof. Włodzimierz Meissner - Uniwersytet Gdański - recenzent
 • dr. hab. Lechosław Kuczyński prof. nadzw. - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - recenzent
 • prof. Bernard Staniec - UMCS w Lublinie recenzent
 • prof. Mariusz Cichoń - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie członek komisji
 • prof. Antoni Gawron - UMCS w Lublinie członek komisji

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 24 czerwca 2016 roku.


 

dr Joanna Ślusarczyk - adiunkt w Zakładzie Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Tytuł osiągnięcia naukowego:

,,Cytologiczne efekty działania Selolu i sodu selenianu (IV) na komórki testu Allium oraz komórki grzybni soplówki jeżowatej (Hericium erinaceum (Bull.; Fr. Pers). w kulturze zawiesinowej”.

Komisja Habilitacyjna w składzie: 

 • prof. Tomasz Twardowski - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu - przewodniczący
 • dr hab. Piotr Sugier - UMCS w Lublinie - sekretarz
 • prof. Andrzej Kononowicz - Uniwersytet Łódzki - recenzent
 • dr. hab. Ewa Szczuka prof. nadzw. - UMCS w Lublinie - recenznet
 • prof. Maria Ciemerych-Litwinienko - Uniwersytet Warszawski - recenzent 
 • dr. hab. Paweł Zagrodzki - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - członek komisji
 • dr. hab. Bożena Pawlikowska-Pawlęga - UMCS w Lublinie - członek komisji

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS z dnia 24 czerwca 2016 roku.

 

 


Stopień doktora nauk biologicznych w dycyplinie biologia:


mgr Tadeusz Walczyński - absolwent stacjonarnych studiów doktoranckich z biologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie

Temat rozprawy:

„Naturalne inhibitory metaloproteaz macierzy zewnątrzkomórkowej z grzybów rozkładających drewno”

Promotor:

dr hab. Krzysztof Grzywnowicz prof. nadzw. – Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Ewa Osińska  – SGGW w Warszawie
 • prof. dr hab. Helena Smolarz – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie z dnia 24 czerwca 2016 roku.