dr hab. Małgorzata Majewska

16.01.2018 r. Centralna Komisja do Spraw Stopnii i Tytułów wszczęła postepowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Majewskiej

14.02.2018 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

5.03.2018 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

prof. dr hab. Jerzy Długoński (Uniwersytet Łódzki) – przewodniczący komisji

prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska (Uniwersytet Warińsko-Mazurski w Olsztynie) – recenzent

prof. dr hab. Wiesław Bielawski (SGGW w Warszawie) – recenzent

prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget (Uniwersytet Śląski w Katowicach) - recenzent

dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), członek komisji

prof. dr hab. Wanda Małek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - członek komisji

dr hab. Sylwia Wdowiak-Wróbel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – sekretarz komisji

10.05.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej

23.05.2018 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr Małgorzacie Majewskiej

Załączniki