Biologia - studia I stopnia

Efekty kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku biologia
określone uchwałą Senatu UMCS z dnia 25 kwietnia 2012 roku

 

Profil ogólnoakademicki

W zakresie wiedzy absolwent biologicznych studiów I stopnia:

K_W01: Rozumie podstawowe procesy zachodzące w organizmach żywych na poziomie molekularnym, komórkowym i całego organizmu.
K_W02: Opisuje relacje zachodzące między organizmami i środowiskiem.
K_W03: Ma podstawową wiedzę o ewolucyjnej zmienności biosfery.
K_W04: Zna związki głównych dyscyplin biologii z innymi dyscyplinami przyrodniczymi dające podstawy do rozumienia zasad funkcjonowania organizmów lub narzędzie do interpretowania i uogólniania posiadanej wiedzy.
K_W05: Zna podstawowe pojęcia i terminologię stosowaną w naukach przyrodniczych, odnosi je do kategorii pojęciowych filozofii przyrody.
K_W06: Ma znajomość rozwoju wiedzy, zwłaszcza w dziedzinie biologii eksperymentalnej, i związanego z nim doskonalenia technik badawczych.
K_W07: Dostrzega i rozumie możliwości praktycznych zastosowań wiedzy biologicznej, szczególnie z zakresu biologii stosowanej, w życiu społeczno-gospodarczym.
K_W08: Rozumie znaczenie zachowania różnorodności biologicznej jako źródła materiału biologicznego do praktycznych zastosowań i jako warunku zapewnienia równowagi w biosferze.
K_W09: Zna podstawowe prawa fizyki i chemii fizycznej, wykorzystując je do interpretacji procesów zachodzących w układach żywych i ich środowisku.
K_W10: Zna właściwości głównych pierwiastków oraz strukturę i właściwości głównych grup związków organicznych, dostrzegając ich związek ze strukturą i funkcjonowaniem żywych komórek.
K_W11: Opisuje procesy zachodzące w organizmach żywych na podstawie eksperymentów i obserwacji oraz w oparciu o dane ze źródeł naukowych.
K_W12: Charakteryzuje relacje zachodzące w biosferze w oparciu o pomiary i obserwacje terenowe oraz zalecaną literaturę.
K_W13: Rozumie znaczenie matematycznego opisu i statystycznej interpretacji wyników dla charakterystyki procesów na różnych poziomach organizacji świata żywego.
K_W14: Zna podstawowe pojęcia matematyczne i metody rachunkowe oraz ich zastosowania w interpretacji zjawisk i procesów biologicznych.
K_W15: Zna podstawy rachunku prawdopodobieństwa i jego zastosowania w statystycznej interpretacji zjawisk.
K_W16: Posiada podstawową wiedzę o technikach informatycznych i możliwościach ich zastosowania do opisu i interpretacji procesów biologicznych.
K_W17: Zna podstawowe narzędzia i techniki badawcze, laboratoryjne i terenowe, stosowane w naukach biologicznych.
K_W18: Zna podstawy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Polsce.
K_W19: Ma wiedzę o zagrożeniach w pracy z chemikaliami i materiałem biologicznym oraz o sposobach ich zapobiegania, a także o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
K_W20: Zna podstawowe pojęcia z dziedziny prawa własności intelektualnej.
K_W21: Zna zasady korzystania z informacji patentowej.
K_W22: Zna ogólne zasady tworzenia form indywidualnej przedsiębiorczości opartej na wiedzy o procesach biotechnologicznych i biologii stosowanej.

W zakresie umiejętności absolwent biologicznych studiów I stopnia:

K_U01: Stosuje podstawowe narzędzia i techniki badawcze, laboratoryjne i terenowe, z zakresu nauk biologicznych.
K_U02: Wykonuje proste analizy materiału biologicznego, dokonuje ocen i diagnoz, planuje proste procedury analityczne i preparatywne.
K_U03: Przeprowadza proste pomiary i obserwacje terenowe.
K_U04: Potrafi wykonać w laboratorium podstawowe doświadczenia z biofizyki, chemii, biochemii i biologii.
K_U05: Stosuje metody matematyczne i statystyczne do opisu zjawisk, analizy eksperymentu i opracowania wyników.
K_U06: Wykorzystuje techniki informatyczne do opisu i interpretacji procesów biologicznych.
K_U07: Wyciąga poprawne wnioski z przeprowadzonych doświadczeń i obserwacji.
K_U08: Korzysta ze zrozumieniem ze wskazanych podręczników akademickich z zakresu dziedzin nauk biologicznych oraz filozofii.
K_U09: Rozumie wybrane fragmenty specjalistycznych tekstów naukowych.
K_U10: Korzysta z prostych tekstów anglojęzycznych z zakresu nauk biologicznych.
K_U11: Umie korzystać z różnych źródeł informacji, w tym z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni oraz sieciowych portali akademickich i naukowych.
K_U12: Dokonuje opracowań tematycznych, poprawnie interpretując wskazane teksty naukowe lub podręcznikowe.
K_U13: Wykorzystuje terminologię biologiczną w dyskusjach naukowych.
K_U14: Potrafi językiem naukowym bronić prezentowanych przez siebie interpretacji omawianych zagadnień.
K_U15: Opracowuje pisemne sprawozdania z wykonywanych eksperymentów oraz krótkie eseje na uzgodnione tematy, także w języku angielskim.
K_U16: Przygotowuje udokumentowane danymi literaturowymi opracowanie problemu naukowego z zakresu wybranej specjalizacji biologicznej.
K_U17: Umie przygotować wystąpienie ustne dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu nauk biologicznych.
K_U18: Przygotowuje krótkie wystąpienia z zakresu nauk biologicznych w języku angielskim.
K_U19: Samodzielnie dokonuje wyboru zakresu problemów do studiowania pod kątem własnych zainteresowań.
K_U20: Ma umiejętności językowe w zakresie nauk biologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 ESOKJ.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent biologicznych studiów I stopnia:

K_K01: Potrafi ocenić zasób wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach I stopnia, rozumiejąc potrzebę ustawicznego doskonalenia językowego, pogłębiania wiedzy kierunkowej i poszerzania wiedzy ogólnej.
K_K02: Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych.
K_K03: Wykazuje aktywną postawę w zdobywaniu, uzupełnianiu i aktualizowaniu wiedzy biologicznej.
K_K04: W wyborze przedmiotów specjalizacyjnych kieruje się przyszłą karierą naukową lub zawodową.
K_K05: Docenia znaczenie dyscyplin humanistycznych, w tym etyki i filozofii jako narzędzi intelektualnego kształtowania postawy naukowej.
K_K06: Analizuje i ocenia współczesne problemy i konflikty natury etycznej, związane z pracą z materiałem biologicznym.
K_K07: Prezentuje postawę proekologiczną i postępuje zgodnie z zasadami etyki naukowej.
K_K08: Potrafi pracować w grupie w celu wspólnego rozwiązywania problemów, sprawnego wykonania określonych zadań oraz przygotowywania wystąpień.
K_K09: Zlecone do realizacji zadania analizuje pod kątem poprawnego i sprawnego ich wykonania, wyznaczając kolejność czynności i uzgadniając zasady współdziałania w grupie.
K_K10: Jest świadom odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i otoczenia w pracy doświadczalnej z aparaturą, chemikaliami i materiałem biologicznym.
K_K11: Umie zachować się w sytuacji zagrożenia i udzielić pierwszej pomocy.