dr hab. Anna Matuszewska

Dr Anna Matuszewska złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Anna Matuszewska wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

19.09.2018 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

24.10.2018 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

3.12.2018 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

prof. dr hab. Jerzy Długoński (Uniwersytet Łódzki) – przewodniczący

dr hab. Anna Turska-Szewczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – sekretarz

prof. dr hab. Danuta Witkowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) – recenzent

prof. dr hab. Bożena Muszyńska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – recenzent

dr hab. Joanna Jakubowicz-Gil (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – recenzent

dr hab. Tomasz Oszako (Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie) – członek

dr hab. Iwona Wojda prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – członek

27.02.2019 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr Annie Matuszewskiej

 

 

Załączniki