dr hab. Edyta Zdunek-Zastocka

Dr Edyta Zdunek-Zastocka złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Edyta Zdunek-Zastocka wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

30.04.2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne

26.06.2019 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

2.09.2019 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – przewodnicząca

dr hab. Dorota Tchórzewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – sekretarz

prof. dr hab. Jacek Kęsy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – recenzent

dr hab. Szymon Świeżewski (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie) – recenzent

dr hab. Małgorzata Wójcik prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – recenzent

prof. dr hab. Małgorzata Gaj (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – członek

dr hab. Krystyna Winiarczyk prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – członek

15.01.2020 r. Rada Naukowa Instytutu Nauk Biologicznych UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych – dyscyplina nauki biologiczne dr Edycie Zdunek-Zastockiej

Załączniki