dr hab. Małgorzata Marczak

Dr Małgorzata Marczak złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Małgorzata Marczak wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

11.04.2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne

22.05.2019 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

2.09.2019 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

prof. dr hab. Ewa Łojkowska (Uniwersytet Gdański) – przewodnicząca

dr hab. Sylwia Wdowiak-Wróbel prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – sekretarz

prof. dr hab. Katarzyna Brzostek (Uniwersytet Warszawski) – recenzent

dr hab. Ryszard Koczura (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – recenzent

prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – recenzent

dr hab. Magdalena Żuk (Uniwersytet Wrocławski) – członek

dr hab. Grzegorz Janusz prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – członek

30.10.2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

6.11.2019 r. Rada Naukowa Instytutu Nauk Biologicznych UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych – dyscyplina nauki biologiczne dr Małgorzacie Marczak.

 

Załączniki