dr hab. Marta Palusińska-Szysz

Dr Marta Palusińska-Szysz złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego doktor Marta Palusińska-Szysz wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

18.12.2014 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

21.01.2015 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

02.02.2015 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

przewodniczący komisji prof. Jerzy Długoński – Uniwersytet Łódzki
sekretarz komisji dr hab. Barbara Zdzisińska  – UMCS w Lublinie
recenzent prof. Czesław Ługowski – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu
recenzent prof. Wiesław Kaca – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
recenzent dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka – UMCS w Lublinie
członek komisji dr hab. Anna Sip – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
członek komisji dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł – UMCS w Lublinie

 

30.03.2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

29.04.2015 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr Marcie Palusińskiej-Szysz.