dr hab. Adam Bownik

Dr Adam Bownik złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego doktor Adam Bownik wskazał Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

22.05.2015 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

25.06.2015 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

07.09.2015 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

przewodniczący komisji prof. Ryszard Słomski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
sekretarz komisji dr hab. Joanna Jakubowicz-Gil – UMCS w Lublinie
recenzent prof. Ryszard Szadziewski– Uniwersytet Gdański
recenzent prof. Teresa Szklarzewicz – Uniwersytet Jagielloński
recenzent dr hab. Iwona Wojda – UMCS w Lublinie
członek komisji dr hab. Anna Skoracka – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
członek komisji prof. Wanda Małek – UMCS w Lublinie


24.11.2015 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

16.12.2015 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr. Adamowi Bownikowi.