dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna

Dr Anna Szafranek-Nakonieczna złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Anna Szafranek-Nakonieczna wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

26.04.2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne

26.06.2019 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

2.09.2019 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

prof. dr hab. Jerzy Długoński (Uniwersytet Łódzki) – przewodniczący

dr hab. Małgorzata Majewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – sekretarz

dr hab. Mieczysław Błaszczyk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) – recenzent

prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – recenzent

prof. dr hab. Wanda Małek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – recenzent

dr hab. Anna Gałązka (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach) – członek

dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – członek

7.10.2019 r. Centralna Komisja powołała prof. Zofię Sadecką w miejsce dr hab. Anny Gałązki oraz prof. Jacka Dacha w miejsce dr hab. Mieczysława Błaszczyka

4.11.2019 r. Centralna Komisja powołała prof. dr hab. Tadeusza Kaczorowskiej w miejsce prof. dr hab. Zofii Sadeckiej

4.12.2019 r. Rada Naukowa Instytutu Nauk Biologicznych UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych – dyscyplina nauki biologiczne dr Annie Szafranek Nakoniecznej

Załączniki