dr hab. Mariusz Trytek

Dr Mariusz Trytek złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Mariusz Trytek wskazał Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

4.09.2017 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

20.09.2017 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

2.11.2017 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – przewodnicząca komisji
prof. dr hab. Jacek Edward Bielecki (Uniwersytet Warszawski) – recenzent
dr hab. Marcin Łukaszewicz prof. nadzw. (Uniwersytet Wrocławski) – recenzent
prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - recenzent
prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski (Uniwersytet Gdański), członek komisji
prof. dr hab. Jerzy Rogalski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - członek komisji
dr hab. Anna Turska-Szewczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – sekretarz komisji

8.12.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

20.12.2017 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biotechnologia dr. Mariuszowi Trytkowi

Załączniki