Program MOST

Rekrutacja  na semestr zimowy i cały rok akademicki 2020/2021

 1. Załóż konto lub zaloguj się do systemu IRK MOST (https://irkmost.amu.edu.pl/pl/)
 2. Wybierz kierunek/kierunki w uczelni, na której chcesz realizować program wymiany MOST.
 3. PAMIĘTAJ !!! o zachowaniu priorytetów w wyborze kierunków.
 4. Wygeneruj wniosek.
 5. Wniosek wydrukowany i podpisany należy zeskanować i wysłać na adres mailowy do Uczelnianego Koordynatora US.
 6. e-mail: elwira.mrugala@poczta.umcs.lublin.pl
 7. Jeżeli decydujesz się na dołączenie listu motywacyjnego do swojego podania, to należy go również wydrukować, podpisać i w formie skanu wysłać wraz z podaniem na podany wyżej adres mailowy.
 8. Uczelniany Koordynator UMCS o otrzymaniu podania (listu motywacyjnego) poinformuje Was mailem zwrotnym, stanowiącym potwierdzenie złożenia wniosku.
 9. Następnie wniosek zostanie przedstawiony do zaopiniowania właściwemu Prodziekanowi ds. Studenckich oraz Prorektorowi ds. Studenckich.
 10. O uzyskaniu pozytywnej opinii student zostanie poinformowany przez Uczelnianego Koordynatora UMCS w wiadomości mailowej.
 11. Pozytywnie zaopiniowane wnioski zostaną wgrane do systemu IRK  i przedstawione Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia.
 12. Decyzje Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia będą dostępne na indywidualnych kontach studentów w programie IRK.


PO ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ NA PROGRAM MOST STUDENT MA OBOWIĄZEK PODPISANIA POZORUZMIENIA O PROGRAMIE ZAJĘĆ. W CELU UZYSKANIA POMOCY W TWORZENIU TAKIEGO POROZUMIENIA NALEŻY SIĘ KONTAKTOWAĆ Z KOORYDNATORAMI WYDZIAŁOWYMI UNIWERASYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE.

https://www.umcs.pl/pl/koordynatorzy,6237.htm

Załączniki