dr hab. Magdalena Karaś

Dr Magdalena Karaś złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Magdalena Karaś wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

29.01.2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

27.02.2019 rRada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

1.04.2019 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

prof. dr hab. Ewa Łojkowska (Uniwersytet Gdański) – przewodnicząca

dr hab. Agnieszka Zdybicka-Barabas prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – sekretarz

prof dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa (Uniwersytet Wrocławski) - recenzent

dr hab. Magdalena Popowska (Uniwersytet Warszawski) – recenzent

prof. dr hab. Antoni Różalski (Politechnika Łódzka) – recenzent

dr hab. Beata Krawczyk prof. PG (Politechnika Gdańska) – członek

dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – członek

26.06.2019 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych – dyscyplina nauki biologiczne dr Magdalenie Karaś

Załączniki