Procedura rozwiązywania problemów i konfliktów

Procedura rozpatrywania skarg i wniosków studentów

Sposób rozpatrywania skarg i wniosków studentów określa procedura Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia: „System wsparcia studentów na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie wraz z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków studentów” https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0227/075142-procedura-system-wsparcia-studentow.pdf

  1. Sposób rozstrzygania sytuacji konfliktowych dotyczących zastrzeżeń zgłaszanych przez studentów co do bezstronności nauczyciela akademickiego lub sposobu przeprowadzenia egzaminu należy do Prodziekana ds. studenckich (Regulamin studiów).
  2. Studentowi przysługuje prawo odwołania od decyzji Dziekana skierowane do Rektora (Regulamin studiów).
  3. Ochrona praw i interesów studentów Wydziału, zgodnie z zapisami Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej należy do kompetencji Wydziałowej Rady Samorządu Studentów (§ 65 pkt 2) oraz starostów roku (§ 74 pkt 2).
  4. Wszystkie skargi i wnioski studenci powinni kierować do Prodziekana ds. studenckich na piśmie indywidualnie, grupowo lub za pośrednictwem przewodniczącego WRSS lub starosty roku albo opiekuna roku (studenci I stopnia) lub opiekuna pracy magisterskiej (studenci II stopnia).
  5. Warunkiem przyjęcia wniosku lub skargi jest podpis: w przypadku spraw indywidualnych wnioskodawcy/wnoszącego skargę, natomiast w przypadku spraw grupowych przedstawiciela grupy z podaniem informacji o charakterze grupy wnioskującej/skarżącej. Wnioski i skargi powinny zawierać wyłącznie prawdziwe i sprawdzone informacje.
  6. Rozpatrywanie skarg i wniosków studentów należy do kompetencji Prodziekana ds. studenckich i odbywa się w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia skargi lub wniosku.

W sytuacjach konfliktowych studenci mogą również skorzystać z pomocy Rzecznika Praw Akademickich (zwanego Akademickim Ombudsmanem), powołanego do pomocy w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy studentami lub pracownikami a organami Uczelni, a także pomiędzy członkami społeczności akademickiej.

Rzecznik Praw Akademickich: prof. dr hab. Katarzyna Dudka (katarzyna.dudka@umcs.pl)

Godziny przyjęć Rzecznika:

Wtorki – 12.00 – 13.00 (stacjonarnie)
Czwartki – 11.30 – 12.30 (hybrydowo: stacjonarnie i za pośrednictwem aplikacji Teams)

oraz w terminach wcześniej ustalonych indywidualnie z osobą zgłaszającą się do Rzecznika.

Kontakt mailowy:

katarzyna.dudka@umcs.pl

Kontakt telefoniczny (tylko w godzinach przyjęć Rzecznika):

Tel. 81-537-52-44

Kod dostępu do konsultacji w aplikacji Teams: 

zqaiagh