dr hab. Grzegorz Grzywaczewski

Dr Grzegorz Grzywaczewski złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Grzegorz Grzywaczewski wskazał Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

11.12.2017 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

20.12.2017 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

5.02.2018 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

prof. dr hab. Jacek Siciński – przewodniczący komisji

dr hab. Rafał Gosik – sekretarz

prof. dr hab. Bernard Staniec – recenzent

dr hab. Jacek Nowakowski – recenzent

dr hab. Cezary Mitrus – recenzent

dr hab. Halina Kucharczyk – członek komisji

dr hab. Tadeusz Zając – członek komisji

10.04.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

18.04.2018 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr. Grzegorzowi Grzywaczewskiemu

Załączniki