dr hab. Monika Osińska-Jaroszuk

Dr Monika Osińska-Jaroszuk złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Monika Osińska-Jaroszuk wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

23.01.2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

27.02.2019 rRada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

1.04.2019 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

prof. dr hab. Jerzy Długoński (Uniwersytet Łódzki) – przewodniczący

dr hab. Agnieszka Zdybicka-Barabas prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – sekretarz

dr hab. Marta Wrzosek (Uniwersytet Warszawski) – recenzent

prof. dr hab. Magdalena Frąc (Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie) – recenzent

dr hab. Marcin Bizukojć (Politechnika Łódzka) – recenzent

dr hab. Bożena Muszyńska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – członek

dr hab. Mariusz Trytek prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – członek

26.06.2019 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych – dyscyplina nauki biologiczne dr Monice Osińskiej-Jaroszuk

Załączniki