dr hab. Jerzy Wielbo

Dr Jerzy Wielbo złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego doktor Jerzy Wielbo wskazał Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

27.03.2012 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

16.05.2012 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

04.06.2012 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

przewodniczący komisji prof. Zofia Szweykowska-Kulińska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
sekretarz komisji dr hab. Iwona Wojda – UMCS w Lublinie
recenzent dr hab. Dariusz Bartosik – Uniwersytet Warszawski
recenzent prof. Ewa Łojkowska – Uniwersytet Gdański
recenzent prof. Ewa Kurek – UMCS w Lublinie
członek komisji dr hab. Paweł Stączek – Uniwersytet Łódzki
członek komisji prof. Janusz Szczodrak – UMCS w Lublinie


25.09.2012 r.
Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr. Jerzemu Wielbo

18.09.2012 r.
o godz. 10.00 na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej