dr hab. Konrad Leniowski

Dr Konrad Leniowski złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Konrad Leniowski wskazał Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

5.02.2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

27.02.2019 rRada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

1.04.2019 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

prof. dr hab. Paweł Koteja (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – przewodniczący

dr hab. Paweł Buczyński prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – sekretarz

prof. dr hab. Piotr Tryjanowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) – recenzent

prof. dr hab. Piotr Zieliński (Uniwersytet Łódzki) – recenzent

dr hab. Marcin Polak prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – recenzent

dr hab. Konrad Hałupka (Uniwersytet Wrocławski) – członek

dr hab. Jarosław Wiącek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – członek

22.05.2019 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych – dyscyplina nauki biologiczne dr. Konradowi Leniowskiemu

Załączniki