Organizacja roku akademickiego

W nawiązaniu do Zarządzenia nr 35/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w czasie epidemii COVID-19, § 1 ust. 6-8 oraz Pisma Okólnego Nr 3/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 maja 2020 r. zmieniającego Pismo Okólne Nr 1/2019 Rektora UMCS z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020, wprowadza się następujące zmiany w organizacji semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Biologii i Biotechnologii:

- Okres realizacji zajęć dydaktycznych – do 5 lipca 2020 r.

- Letnia sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna – od 6 do 26 lipca 2020 r.

- Wakacje letnie – od 27 lipca do 30 września 2020 r.

- Egzaminy i zaliczenia poprawkowe – od 7 do 25 września 2020 r.

Szczegółowe terminy zaliczeń i egzaminów ustalają prowadzący w porozumieniu ze starostą roku (Procedura – Tryb zdalny egzaminów i zaliczeń w stanie epidemii - https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0603/080225-procedura-tryb-zdalny-egzaminowi-zaliczen-w-stanie-epidemii.pdf).

Okres od 28 do 30 września 2020 r. przeznaczony jest na załatwienie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2019/2020 i rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021.