dr hab. Magdalena Jaszek

Dr Magdalena Jaszek złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Magdalena Jaszek wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

9.09.2016 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

26.10.2016 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

7.11.2016 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

przewodniczący komisji - prof. Jerzy Długoński (Uniwersytet Łódzki)

sekretarz komisji - dr hab. Joanna Czarnecka (UMCS w Lublinie)

recenzent - prof. Danuta Witkowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

recenzent - prof. Maria Rudawska (Instytut Dendrologii PAN w Kórniku)

recenzent - prof. Jan Fiedurek (UMCS w Lublinie)

członek komisji - dr hab. Bożena Muszyńska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

członek komisji - dr hab. Iwona Wojda (UMCS w Lublinie)

11.01.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

18.01.2017 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr Magldalenie Jaszek

Załączniki