dr hab. Joanna Czarnecka

Dr Joanna Czarnecka złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego doktor Joanna Czarnecka wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

25.09.2013 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

16.10.2013 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

04.11.2013 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

przewodniczący komisji prof. Zofia Szweykowska-Kulińska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
sekretarz komisji dr hab. Ewa Szczuka – UMCS w Lublinie
recenzent dr hab. Adam Surmacki – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
recenzent prof. Tadeusz Stawarczyk – Uniwersytet Wrocławski
recenzent dr hab. Bogdan Lorens – UMCS w Lublinie
członek komisji dr hab. Piotr Rutkowski – Uniwersytet Gdański
członek komisji prof. Wiesław Mułenko – UMCS w Lublinie

18.12.2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej (wideokonferencja).

22.01.2014 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie
podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
biologicznych – dyscyplina biologia dr Joannie Czarneckiej.