Procedury i wzory dokumentów

W roku akademickim 2022/2023 egzaminy dyplomowe będą odbywały się w formie stacjonarnej. Egzamin w formie zdalnej może mieć miejsce jedynie w wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu zgody Dziekana. O taką zgodę występuje opiekun pracy. 

Praca dyplomowa musi być umieszczona w Archiwum Prac Dyplomowych (APD) poprzez konto w USOSweb. Praca składana do Dziekanatu zawiera na stronie tytułowej tytuł pracy w j. polskim i angielskim . Pracę należy złożyć w Dziekanacie w formie wydruku z USOS-a, wraz z oświadczeniem, przynajmniej trzy dni przed ustalonym terminem obrony. Razem z pracą należy złożyć cztery zdjęcia formatu 4,5x6,5 cm. Komplet dyplomu – oryginał, egzemplarz do akt i dwa odpisy są bezpłatne. Osoby chcące otrzymać jeden z odpisów dyplomu w j. angielskim muszą złożyć podanie do Dziekana (o wydanie jednego odpisu dyplomu wraz z suplementem w języku angielskim) nie później niż w dniu obrony pracy. Osoby które będą chciały uzyskać dodatkowy odpis w terminie późniejszym mogą złożyć podanie do Dziekana (nie później niż 30 dni po obronie pracy) i otrzymają odpis za opłatą 20 zł + dodatkowe zdjęcie. Jeżeli w suplemencie do dyplomu mają się znaleźć jakieś dodatkowe informacje o przynależności do kół naukowych itp., to informacje te, potwierdzone przez właściwych opiekunów, należy złożyć w Dziekanacie najpóźniej w dniu obrony pracy (do suplementu w j. angielskim należy dołączyć tłumaczenie tych informacji na j. angielski). Legitymację studencką należy oddać (wyłącznie studenci II stopnia), rozliczając się z Uczelnią, przy odbiorze dyplomu i pozostałych dokumentów.