dr hab. Małgorzata Wrzesień

Dr Małgorzata Wrzesień złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Małgorzata Wrzesień wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

29.03.2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne

22.05.2019 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

2.09.2019 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

prof. dr hab. Józef Szmeja (Uniwersytet Gdański) – przewodniczący

dr hab. Krystyna Winiarczyk prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – sekretarz

prof. dr hab. Bogdan Jackowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – recenzent

dr hab. Barbara-Sudnik-Wójcikowska (Uniwersytet Warszawski) – recenzent

prof. dr hab. Emilia Brzosko (Uniwersytet Białostocki) – recenzent

prof. dr hab. Agnieszka Popiela (Uniwersytet Szczeciński) – członek

dr hab. Piotr Sugier prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – członek

4.12.2019 r. Rada Naukowa Instytutu Nauk Biologicznych UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych – dyscyplina nauki biologiczne dr Małgorzacie Wrzesień

Załączniki