dr hab. Dorota Nieoczym

Dr Dorota Nieoczym złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Dorota Nieoczym wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

4.04.2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne

22.05.2019 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

2.09.2019 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

prof. dr hab. Ewa Bartnik (Uniwersytet Warszawski) – przewodnicząca

dr hab. Magdalena Jaszek prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – sekretarz

prof. dr hab. Robert Filipkowski (Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej w Rzeszowie) – recenzent

dr hab. Katarzyna Kalita-Bykowska (Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie) – recenzent

prof. dr hab. Jolanta Kotlińska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) – recenzent

dr hab. Tomasz Błasiak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – członek

dr hab. Joanna Jakubowicz-Gil prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – członek

4.12.2019 r. Rada Naukowa Instytutu Nauk Biologicznych UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych – dyscyplina nauki biologiczne dr Dorocie Nieoczym

 

Załączniki