dr hab. Elżbieta Król

Dr Elżbieta Król złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego doktor Elżbieta Król wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

23.03.2015 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

29.04.2015 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

01.06.2015 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

przewodniczący komisji prof. Grzegorz Bartosz - Uniwersytet Łódzki
sekretarz komisji dr hab. Krystyna Winiarczyk  – UMCS w Lublinie
recenzent prof. Krzysztof Dołowy – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
recenzent prof. Krzysztof Bryl – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
recenzent prof. Waldemar Karcz – Uniwersytet Śląski w Katowicach
członek komisji prof. Janina Gabrielska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
członek komisji prof. Anna Tukiendorf – UMCS w Lublinie

 

09.09.2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

23.09.2015 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr Elżbiecie Król.