Formularz zgłoszeniowy

KLAUZULA INFORMACYJNA - dotyczy osób, które zapisują się na kurs „Biologiczne Last Minute, czyli błyskawiczna powtórka przed maturą”, czyli zlecają wykonanie usługi - w oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

W związku z faktem, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, na podstawie art. 13 RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. M. Curie - Skłodowskiej 5. 20 - 031 Lublin.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: abi@umcs.lublin.pl lub drogą listu zwykłego na w/w adres.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO w celu realizacji umowy i wynikającej z niej obowiązków, której chęć zawarcia wyraża Pani/Pan poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego, a także na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i f) RODO w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu zakończenia realizacji zawartej z Panią/Panem umowy i wynikających z niej obowiązków, a następnie, po tym okresie, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków ciążących na Administratorze Danych Osobowych, w tym obowiązków finansowo-księgowych, obowiązku przekazywania danych do celów statystycznych, a także w związku z koniecznością przechowywania danych do momentu przedawnienia roszczeń cywilnych, jak również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres wymagany do wygaśnięcia zobowiązań podatkowych i cywilnych.
  5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem podmiotów świadczących obsługę prawną, podmiotów świadczących usługi finansowo-księgowe, operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi na rzecz Administratora Danych Osobowych.
  6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  8. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w wypadku jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  10. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak w konsekwencji niepodania tych danych nie będzie możliwa realizacja umowy i wynikające z niej obowiązki, ani obsługa zamówienia złożonego przez Pani/Pana.

Biologiczne Last Minute 2023

Formularz zgłoszeniowy na Biologiczne Last Minute

Zgłoszenie nie może zostać przyjęte. Przekroczono termin.