Informacje dodatkowe

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Informacja: +48 (81) 537 51 00
Kancelaria UMCS - fax: +48 (81) 533 36 69

NIP: 712-010-36-92
REGON: 000001353
ePUAP: /umcs/skrytka

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Serwis ma dokumenty PDF, które powstały na podstawie niewłaściwie przygotowanych dokumentów word lub są skanami dokumentów. Będziemy to poprawiać w przyszłości, mając na uwadze poprawne przygotowanie pliku źródłowego. Informujemy dodatkowo, że nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać przy użyciu narzędzia OCR.
 • Pomimo dokładanych starań, ze względu na dużą liczbę stron oraz redaktorów (rozproszony system zarządzania treścią na UMCS), może zdarzyć się sytuacja, że dla obrazu nie zostanie zapewniona alternatywa w postaci tekstu czy tabela nie będzie miała tytułu lub nagłówka.
 • Wybrane filmy oraz materiały audio mogą nie mieć transkrypcji lub/i audiodeskrypcji
 • Niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu (wynika to często z reguł Systemu Identyfikacji Wizualnej uczelni).
 • Strona może zawierać elementy graficzne niemającego tekstu alternatywnego.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strony podmiotowa UMCS ma następujące ułatwienia:

 • wersje z podwyższonym kontrastem (I. czarne tło i żółte litery; II. czarne tło i białe litery; III. żółte tło i czarne litery)
 • narzędzie powiększenia wielkości liter na stronie
 • narzędzie zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony

Zgodność ze standardami:

Witryna spełnia szereg zaleceń drugiego i trzeciego stopnia, określanych przez WCAG 2.1.

Przystosowanie dla urządzeń mobilnych:

Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe, projektory itp. (mobile-friendly).

Przystosowanie do druku:

Strony witryny w pełni zoptymalizowane są na potrzeby druku (print-friendly), serwis dodatkowo ma wydzielony przycisk służący do druku.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, z której korzysta użytkownik.

Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
 • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
 • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
 • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
 • ESC - anulowanie podpowiedzi

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 19 października 2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny pracownika UMCS.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoby, do których można składać wnioski o zapewnienie dostępności: Elżbieta Maksym, Bogusz Malec 
e-mail: redakcja@umcs.lublin.pl 
nr tel.: 537 28 95

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Posiadają także stosowne oznaczenia informujące, w jakim miejscu znajduje się dana osoba. Informacje te są zgodne z obowiązującym na uczelni Systemem Identyfikacji Wizualnej Wewnętrznej, dostępnym na stronie: https://www.umcs.pl/pl/system-identyfikacji-wizualnej-wewnetrznej,17155.htm

Jednostki UMCS

Mapa serwisu

Dostępność budynków

Informacje dodatkowe

Dostępność tłumacza języka migowego:

Aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego, należy zgłoszenie się do Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnościami: https://www.umcs.pl/pl/zespol-ds-wsparcia-osob-z-niepelnosprawnosciami,3222.htm

Oprogramowanie związane z dostępnością:

NVDA, darmowy czytnik ekranu (ang. screen reader) dla systemu Microsoft Windows. Dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows bez konieczności ponoszenia większych kosztów niż te, które ponoszą osoby widzące. Program jest dostępny za darmo na licencji GPL

JAWS, program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows. Dostępna jest czasowo ograniczona wersja próbna. (strona w języku angielskim)

Window-Eyes, program udźwiękawiający dla Windows (dostępny również w wersji próbnej). Polska wersja dostarczana jest przez firmę E.C.E.

Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych używających monitorów brajlowskich.

Links, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników łączy o niskich przepustowościach.


 

Metryka

Podmiot udostępniający informację: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Osoba wprowadzająca informację: Bogusz Malec

Czas pierwszej publikacji: 19.10.2020 | 12: 52

Czas ostatniej publikacji: 19.10.2020 | 13:16