Informacje o praktykach nauczycielskich

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

Procedura: Odbywanie praktyk nauczycielskich

 na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie

 

Cel i przedmiot procedury:

Celem procedury jest zapewnienie wysokiej jakości praktyk nauczycielskich odbywanych przez studentów zdobywających uprawnienia do zawodu nauczyciela biologii i przyrody w  ramach przygotowania nauczycielskiego prowadzonego na Wydziale Biologii i Biotechnologii. Program praktyki wraz z wymiarem godzinowym i przydziałem punktów ECTS został opracowany
na podstawie Rozporządzenia MNiSW z dnia 25.07.2019 r. (Dz.U. 2019 r. p.1450) w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Praktyka
ma zadanie skonfrontować wiedzę teoretyczną, którą student zdobył podczas zajęć na uczelni z rzeczywistością szkolną. Stanowi ona pierwszy praktyczny etap wdrażania studenta do pracy w zawodzie nauczyciela. W trakcie praktyki uzyskuje on informację zwrotną na temat swoich kompetencji niezbędnych w zawodzie nauczyciela.

Odpowiedzialność:

Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii

Prodziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii

Wydziałowy koordynator kształcenia nauczycielskiego

Kierownik Pracowni Edukacji Biologicznej  i Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym

Opiekunowie Praktyk z ramienia UMCS powoływani przez Dziekana Wydziału Biologii
i Biotechnologii

Dyrektor szkoły

Nauczyciel opiekun powoływany przez dyrektora szkoły

Sposób postępowania:

1.      Organizacja  praktyk odbywa się zgodnie z harmonogramem

Student w trakcie przygotowania do zawodu nauczyciela odbywa cztery praktyki zawodowe:

 • praktyka zawodowa z przygotowania psychologiczno-pedagogicznego
  w wymiarze 30 godzin dydaktycznych (1 ECTS), 
 • praktyka zawodowa z biologii w szkole podstawowej w wymiarze 60 godzin dydaktycznych (2 ECTS)
 • praktyka zawodowa z przyrody w szkole podstawowej w wymiarze 60 godzin dydaktycznych (2 ECTS)
 • praktyka zawodowa z biologii w szkole ponadpodstawowej w wymiarze
  60 godzin dydaktycznych (2 ECTS)

Lp.

Nazwa praktyki

Termin praktyki

Termin zaliczenia

1

praktyka zawodowa

z przygotowania psychologiczno-pedagogicznego

luty – maj

 

do końca okresu zajęć dydaktycznych semestru letniego (1 rok 2 stopnia)

2

praktyka zawodowa z biologii

w szkole podstawowej

wrzesień-listopad

 

do końca okresu zajęć dydaktycznych semestru zimowego

(2 rok II stopnia)

3

praktyka zawodowa z przyrody

w szkole podstawowej

wrzesień-listopad

 

do końca okresu zajęć dydaktycznych semestru zimowego

(2 rok II stopnia)

4

praktyka zawodowa z przyrody

w szkole ponadpodstawowej

styczeń – czerwiec

do końca semestru letniego (2 rok II stopnia)

 2.      Osoby odpowiedzialne za organizację praktyk i opiekę nad praktykantami

 1. Z ramienia UMCS – wydziałowy koordynator kształcenia nauczycielskiego powoływany na cztery lata oraz opiekunowie praktyk nauczycielskich powoływani co roku przez dziekana spośród pracowników dydaktycznych Pracowni Edukacji Biologicznej
  i Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym.
 2. Z ramienia szkoły, w której student odbywa praktykę – nauczyciel opiekun jest wyznaczany przez dyrektora szkoły zgodnie z wymaganiami zawartymi w skierowaniu na praktyki (załącznik 1,2,3,).

 3.      Zasady organizacji praktyk zawodowych nauczycielskich

 1. Przed skierowaniem studenta na praktykę jest on weryfikowany przez opiekuna praktyki w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
 2. Po dokonaniu weryfikacji student otrzymuje skierowanie na praktykę, z którym udaje się do wybranej przez siebie szkoły w celu uzyskania zgody dyrektora na odbycie praktyki.
 3. Po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, student dostarcza ją do Dziekanatu WBiB
  (do specjalisty ds. jakości i obsługi procesu kształcenia) i rejestruje się w Systemie Obsługi Praktyk (httpss://praktyki.umcs.lublin.pl/). Wybór miejsca praktyki akceptuje opiekun praktyki z ramienia uczelni.
 4. Zgoda dyrektora na odbycie praktyki i akceptacja opiekuna praktyki z ramienia uczelni stanowią podstawę do przygotowania umowy między dziekanem Wydziału Biologii
  i Biotechnologii, działającym z upoważnienia JM Rektora UMCS, a dyrektorem szkoły (załącznik 1, 2, 3).
 5. Od opiekuna praktyki z ramienia Uczelni student otrzymuje szczegółową instrukcję (regulamin praktyk) do praktyki wraz z wykazem materiałów niezbędnych do jej zaliczenia (załącznik 4, 5, 6, 7).
 6. Student uzupełnia dziennik praktyk w Systemie Obsługi Praktyk, który następnie drukuje. Dziennik powinien być opieczętowany i podpisany przez dyrektora szkoły.
  W dzienniku powinny znaleźć się: informacje o terminie rozpoczęcia i zakończenia praktyki, wykaz czynności studenta, zaświadczenie o odbytej praktyce wraz z opinią nauczyciela – opiekuna o praktykancie oraz opinia studenta o odbytej praktyce.
 7. Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie prawidłowo uzupełnionego dziennika praktyk, zaświadczenia o odbytej praktyce wraz z pozytywną opinią nauczyciela opiekuna szkolnego oraz dokumentacji z praktyk przygotowanej zgodnie
  z wymaganiami zawartymi w instrukcji do praktyk. Informacja o zaliczeniu zostaje wpisana do dziennika praktyk w Systemie Obsługi Praktyk i w systemie USOS.
 8. Opiekun praktyki z ramienia uczelni analizuje informacje zawarte w dzienniku praktyk ze szczególnym uwzględnieniem opinii nauczycieli i studentów, które stanowią informację zwrotną o przygotowaniu studentów do zawodu nauczyciela oraz jakości współpracy pracowników szkoły z praktykantem.

 4.      Drogi komunikowania się z potencjalnymi praktykodawcami

 1. Komunikacja między Uczelnią a potencjalnymi praktykodawcami odbywa się poprzez studentów starających się o odbycie praktyki w danej szkole.
 2. Dane kontaktowe do Opiekuna praktyk z ramienia Uniwersytetu zamieszczone są
  w instrukcji do praktyk, którą student dostarcza dyrektorowi i nauczycielowi opiekunowi.
 3. Potwierdzone pieczątkami i podpisami informacje o przebiegu praktyki zawarte są
  w dzienniku praktyk.

 5.      Tryb i kryteria wyboru miejsc praktyk

 1. Wyboru szkoły dokonuje student.
 2. Szkoła powinna spełnić wymagania, które dotyczą wyboru Nauczyciela opiekuna zawarte w skierowaniu na praktykę (uprawnienia do nauczania biologii/przyrody, minimum 5-letni staż pracy, w przypadku praktyki pedagogicznej wskazane wychowawstwo klasy) oraz liczby godzin.

 

Załączniki:

Załącznik 1 – skierowanie na praktykę zawodową z przygotowania psychologiczno-pedagogicznego

Załącznik 2 – skierowanie na praktyki w szkole podstawowej

Załącznik 3 – skierowanie na praktyki w szkole ponadpodstawowej

Załącznik 4 – instrukcja do praktyki z przygotowania psychologiczno-pedagogicznego

Załącznik 5 – instrukcja do praktyki zawodowej z przyrody w szkole podstawowej

Załącznik 6 – instrukcja do praktyki zawodowej z biologii w szkole podstawowej

Załącznik 7 – instrukcja do praktyki przedmiotowo-metodycznej z biologii w szkole podstawowej

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Warszawa, 20 sierpnia 2018. Poz. 1668.

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Biologii i Biotechnologii (zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 7.05.2014).

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Biologii i Biotechnologii (zmieniony przez Radę Wydziału w dniu 29.10.2014).

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Biologii i Biotechnologii (zmieniony przez Radę Wydziału w dniu 20.04.2016).

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Biologii i Biotechnologii (zmieniony przez Radę Wydziału w dniu 25.05.2016).

Statut UMCS z dnia 29.05.2019 r.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 25.07.2019 r. (Dz. U. 2019 r. p.1450) w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Uchwała Senatu UMCS w Lublinie nr XXIV-29.18/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie dostosowania programów studiów do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce kierunków prowadzonych na Wydziałach: Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej, Biologii i Biotechnologii oraz Chemii w zakresie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.