Biologia - studia II stopnia

Efekty kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku biologia
określone uchwałą Senatu UMCS z dnia 25 kwietnia 2012 roku

 

Profil ogólnoakademicki

W zakresie wiedzy absolwent biologicznych studiów II stopnia:

K_W01: Opisuje i objaśnia, w zakresie wybranej specjalności, złożone procesy zachodzące w świecie żywym na różnych poziomach jego organizacji.
K_W02: W ramach studiowanej specjalności biologicznej ma pogłębioną wiedzę z zakresu oddziaływań i relacji zachodzących na różnych poziomach biosfery.
K_W03: Ma wiedzę w zakresie aktualnych problemów wybranej specjalności biologicznej.
K_W04: Zna podstawy metodologii nauk przyrodniczych.
K_W05: Rozumie znaczenie wnioskowania opartego na eksperymencie i obserwacji, stosując je jako zasadę opisu i interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych.
K_W06: Zna zasady formułowania założeń poznawczych i planowania eksperymentów lub obserwacji biologicznych.
K_W07: Ma pogłębioną wiedzę z fizyki, chemii i matematyki w zakresie niezbędnym do zrozumienia teoretycznych podstaw stosowanych technik, właściwego doboru metod badawczych i poprawnej interpretacji wyników.
K_W08: Rozumie zasady planowania badań oraz doboru metod i technik badawczych stosowanych w naukach biologicznych.
K_W09: Zna zasady doboru podstawowych algorytmów bioinformatycznych do planowanych analiz.
K_W10: Ma wiedzę na temat korzystania z zasobów baz danych biologicznych i literaturowych.0
K_W11: Zna metody statystyki opisowej i zasady ich stosowania jako narzędzi badawczych w naukach przyrodniczych.
K_W12: Zna źródła wiedzy na temat procedur postępowania przy staraniach o fundusze na realizację projektów badawczych z zakresu biologii eksperymentalnej i biologii stosowanej.
K_W13: Zna zasady bezpiecznej i ergonomicznej pracy w laboratorium.
K_W14: Ma wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń w pracy doświadczalnej i procedur postępowania w przypadku ich zaistnienia.
K_W15: Zna i rozumie podstawowe pojęcia z dziedziny prawa własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami.
K_W16: Zna zasady korzystania z informacji patentowej w dziedzinie biologii i biotechnologii.
K_W17: Zna ogólne zasady tworzenia form indywidualnej przedsiębiorczości opartej na wiedzy i umiejętnościach z zakresu biologii stosowanej.

W zakresie umiejętności absolwent biologicznych studiów II stopnia:

K_U01: Umie stosować zaawansowane techniki badawcze, laboratoryjne i terenowe, z zakresu wybranej specjalności biologicznej.
K_U02: Korzysta z podręczników i publikacji naukowych w języku polskim w stopniu pozwalającym na wyczerpujące opracowania zadanych tematów.
K_U03: Czyta ze zrozumieniem specjalistyczne teksty naukowe z zakresu nauk biologicznych w języku angielskim i potrafi umiejętnie je cytować.
K_U04: Korzysta selektywnie z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni.
K_U05: Czerpie informacje z sieciowych portali naukowych, krytycznie je analizując.
K_U06: Formułuje krytyczne oceny i podejmuje dyskusje na tematy z zakresu nauk biologicznych.
K_U07: Samodzielnie planuje i wykonuje pod opieką złożone zadania badawcze.
K_U08: Opracowuje projekt i etapy realizacji złożonego zadania badawczego i wykonuje je pod kierunkiem opiekuna naukowego.
K_U09: Stosuje metody statystyczne do oceny wyników obserwacji i eksperymentów.
K_U10: Wykorzystuje techniki informatyczne i specjalistyczne programy komputerowe do analizy danych i modelowania procesów biologicznych.
K_U11: Wykonuje poprawnie eksperymenty lub obserwacje, interpretuje ich wyniki i formułuje na ich podstawie odpowiednie wnioski.
K_U12: Umie formułować uzasadnione sądy na podstawie wiedzy czerpanej z podręczników akademickich, prac naukowych, sieciowych portali naukowych i zajęć programowych.
K_U13: Opracowuje krótkie wystąpienia dotyczące efektów własnych badań.
K_U14: W prezentacji wykorzystuje środki audiowizualne.
K_U15: Umie napisać pracę o charakterze eksperymentalnym lub teoretycznym z zakresu studiowanej specjalności biologicznej w oparciu o wyniki własnych badań.
K_U16: Opracowuje streszczenie własnej pracy eksperymentalnej w języku angielskim.
K_U17: Potrafi przygotować i wygłosić referat w języku polskim i angielskim na tematy szczegółowe związane ze studiowaną specjalnością biologiczną.
K_U18: Samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące zakresu problemów do studiowania, mając na uwadze przyszłą karierę zawodową i/lub naukową.
K_U19: Ma umiejętności językowe w zakresie nauk biologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ ESOKJ.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent biologicznych studiów II stopnia:

K_K01: Posiada umiejętność właściwej oceny zasobu kwalifikacji zdobytych na studiach II stopnia i wynikającą
z niej potrzebę ustawicznego rozwijania kompetencji warunkujących profesjonalizm zawodowy biologa.
K_K02: Jest przekonany o konieczności systematycznej aktualizacji wiedzy biologicznej, zwłaszcza w dynamicznie rozwijających się dyscyplinach.
K_K03: Wykazuje aktywną postawę w zdobywaniu, uzupełnianiu i aktualizowaniu wiedzy biologicznej, szczególnie pod kątem jej praktycznych zastosowań.
K_K04: Docenia znaczenie dyscyplin humanistycznych, w tym etyki i filozofii przyrody jako narzędzi intelektualnego kształtowania postawy naukowej.
K_K05: Analizuje i ocenia etyczne problemy wynikające z bezkrytycznego wdrażania osiągnięć rozwijającej się biologii stosowanej.
K_K06: Umiejętnie ocenia znaczenie poszczególnych elementów zadania badawczego, określając zagadnienia priorytetowe dla jego realizacji.
K_K07: Potrafi określać swoje zainteresowania związane ze studiowanym kierunkiem i kształtuje je pod kątem przyszłej pracy.
K_K08: Potrafi pracować w grupie w celu wspólnego rozwiązywania problemów oraz sprawnego wykonania złożonych zadań.
K_K09: Rozumie korzyści płynące z pracy zespołowej z zachowaniem zasad etycznych regulujących współpracę między badaczami.
K_K10: Dba o jakość wykonywania badań i opracowywania wyników, mając na uwadze ich wiarygodność oraz przydatność dla publikacji naukowej.
K_K11: Zna i stosuje zasady etyki naukowej, przestrzegając prawa własności intelektualnej.
K_K12: Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i otoczenia w pracy doświadczalnej z chemikaliami, materiałem biologicznym i specjalistyczną aparaturą.
K_K13: Swoje stanowisko pracy w laboratorium projektuje zgodnie z zasadami BHP i ergonomii.