Zebrania naukowe

Wszystkie spotkania Lubelskiego Oddziału PTM mają miejsce w sali 151B Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS,
ul. Akademicka 19

ROK 2017

 9 stycznia 2017
dr hab. Alina Olender
(Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej UM w Lublinie)
Oportunistyczne Corynebacterium - problemy diagnostyki zakażeń

17 stycznia 2017
prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz
(Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego)
Izotiocyjaniany jako związki antybakteryjne: molekularne mechanizmy
hamowania wzrostu komórek bakterii oraz kontroli ekspresji
genów kodujących enterotoksyny

9 luty 2017
prof. dr hab. Przemysław Tylżanowski
(Katolicki Uniwersytet w Leuven w Belgii i Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
What the Hox is going on – chicken in biomedical research

30 marca 2017
dr Agnieszka Kaczmarczyk
(Katedra Genetyki i Biosystematyki, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański)
Wpływ flory bakteryjnej na biologię owadów: symbioza czy pasożytnictwo?

 31 marca 2017
dr hab. Anna Niedźwiecka
(Środowiskowe Laboratorium Fizyki Biologicznej, Instytut Fizyki PAN w Warszawie)
Oddziaływania białko-ligand i białko-białko w procesach regulacji ekspresji genów

6 kwietnia 2017
dr Waldemar Kazimierczak
(Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN, KUL)
Niebezpieczne związki? Symbioza entomopatogenicznych nicieni
i bakterii z rodzajów Photorhabdus i Xenorhabdus


7 czerwca 2017
dr hab. Magdalena Jaszek
(Zakład Biochemii, UMCS w Lublinie)
Grzyby białej zgnilizny drewna jako potencjalne narzędzie biomedyczne
 

26 czerwca 2017
dr hab. Tomasz Sarnowski (IBB PAN Warszawa)
i dr n. med. Elżbieta Sarnowska (Centrum Onkologii,
Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawa)
„Nowe układy modelowe w badaniu zaburzeń metabolicznych
w jasnokomórkowym raku nerki"
 

18 października 2017
prof. dr hab. Mirosław P. Polak
(Zakład Wirusologii, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach)
„Gąbczasta encefalopatia bydła (BSE) jako zoonoza" 

10 listopada 2017
prof. Zygmunt S. Derewenda
(Department of Molecular Physiology and Biological Physics
University of Virginia School of Medicine (USA))
„Badania strukturalne nietypowego inhibitora kinazy białkowej RSK2 – czyli co krystalografia może nam pokazać gdy inne metody zawodzą"

15 listopada 2017
prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska
(Zakład Wirusologii i Immunologii UMCS w Lublinie)
„The silent human virome"

ROK 2018

21 marca 2018
dr hab. Aneta Nowakiewicz
(Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) „Lekooporność drobnoustrojów jako zagrożenie zdrowia publicznego - nowe wektory i źródła wielolekoopornych bakterii”

21 marca 2018
mgr Paweł Krzemień
(Senior Product Manager EUROIMMUN Polska)
„Diagnostyka boreliozy i monitorowanie jej leczenia testami Lyme Trace ELISA”

11 kwietnia 2018
prof. dr hab. Dariusz Bartosik
(Zakład Genetyki Bakterii, Uniwerytet Warszawski)
„Mobilom bakterii z rodzaju Paracoccus (Alfa-proteobacteria)”

24 maja 2018
dr hab. Grzegorz Woźniakowski, prof. nadzw.
(Zakład Chorób Świń, Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach)
„Afrykański pomór świń - problemy i zagrożenia”

14 czerwca 2018
dr Monika Jach
(Katedra Biologii Molekularnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski)
„Niekonwencjonalne drożdże Yarrowia lipolytica - cenne źródło składników odżywczych”
 

16 października 2018
dr hab. n. med. Adolfo Rivero-Müller
(Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
„A practical guide to genome editing”

17 listopada 2018
Prof. dr hab. inż. Ryszard Ostaszewski
(Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie)
„Czy możemy projektować nowoczesne, wydajne i zrównoważone technologie bez procesów katalizowanych enzymami?” 

17 listopada 2018
dr hab. inż. Edward Rój, prof. nadzw.
(Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach)
„Ekstrakcja nadkrytyczna – stan i trendy rozwojowe”

17 listopada 2018
dr hab. Grzegorz Janusz
(Zakład Biochemii, UMCS w Lublinie)
„Transkryptomika i proteomika w badaniach nad enzymami – możliwości
i wyzwania”

ROK 2019

24 stycznia 2019
dr hab. Dorota Kołodyńska
(Zakład Chemii Nieorganicznej UMCS w Lublinie)
„Skrobia termoplastyczna – odnawialny surowiec wszechstronnego wykorzystania” 

21 marca 2019
prof. dr hab. Wiesław Kaca
(Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
„Różnicowanie fenotypowe i genetyczne szczepów Proteus mirabilis

29 maja 2019
prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk
(Kierownik Pracowni Immunologii i Genetyki, Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie)
„Spersonalizowane leczenie chorób nowotworowych - terapie XXI wieku"  

13 czerwca 2019
dr Karolina Ruraż
(Zakład Botaniki, Instytut Biologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
„Micromorphological studies on seeds of Orobanchaceae from the Caucasus and their taxonomic significance” 

13 czerwca 2019
mgr Kristina Pertrosyan
(Zakład Mikrobiologii, Instytut Biologii,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
„Characteristics of endophyte seeds microbiom of family Orobanchaceae”

8 lipca 2019
prof. Kazuyuki Kuchitsu
(Tokyo University of Science, Japonia)
„Regulation of plant development, stress responses and programmed cell death by the ROS-Ca2+ signal network and autophagy"

14 listopada 2019
dr hab. n. med. Agata Filip, prof. nadzw. UM
(Zakład Genetyki Nowotworów
z Pracownią Cytogenetyczną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie)

„Rak piersi – podłoże molekularne, uwarunkowania dziedziczne, leczenie celowane" 

14 listopada 2019
dr inż. Ewelina Lipiec
(Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)

„Nano-spektroskopia cząsteczkowa w badaniach próbek biologicznych: praktyka, problemy i perspektywy" 

28 listopada 2019
dr Leopold L. Ilag
(Department of Environmental Science and Analytical Chemistry, Stockholm University, Szwecja)
„Mass Spectrometry based strategies for detecting the neurotoxin BMAA
in food and the environment”

ROK 2020 

13 lutego 2020
dr hab. Izabela Polkowska, prof. UP
(Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
„Mikrobiom jamy ustnej i choroby przyzębia psów” 

11 marca 2020
prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska
(Katedra Wirusologii i Immunologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
„Ludzkie koronawirusy" 

ROK 2021

18 marca 2021
dr Karol Ruszel
(Katedra Genetyki Medycznej, Zakład Genetyki Klinicznej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

„Sekwencjonowanie następnej generacji na przykładzie analizy mikroRNA”

21 października 2021
dr hab. Sylwia Okoń, prof. UP
(Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin UP w Lublinie)
„Identyfikacja i charakterystyka nowych źródeł odporności owsa
na mączniaka prawdziwego”

ROK 2022

27 stycznia 2022
prof. dr hab. Przemysław Tylżanowski
(Uniwersytet w Leuven w Belgii i Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
„Let’s go fishing - biomedical perspective” 

31 marca 2022
prof. dr hab. Paweł Krawczyk
(Katedra i Klinika Pneumologii, Onkologii i Alergologii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie)
„Badanie deficytu naprawy DNA i niestabilności mikrosatelitarnej jako czynnik diagnostyczny i predykcyjny u chorych na nowotwory”

19 maja 2022
dr Jacek Stępniewski
(Zakład Biotechnologii Medycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
UJ w Krakowie)

„Terapie komórkowe w niewydolności serca: możliwości i ograniczenia”

10 października 2022
dr Monika Jach
(Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)
„Drożdże Yarrowia lipolytica jako alternatywne źródło składników odżywczych i biokomponentów”

19 października 2022
dr n. farm. Daniel Zalewski
(Katedra i Zakład Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie)
„Jak programowanie napędza analizę danych - moc drzemiąca w R"