Stypendium socjalne

Uwaga studenci pobierający stypendium socjalne ze zwiększeniem z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub na stancji lub stypendium socjalne, zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów UMCS (Zarządzenie Nr 41/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 września 2019 r.) student jest zobowiązany do poinformowania pracowników dziekanatu o zaistnieniu każdej sytuacji, mającej wpływ na prawo do przyznanych świadczeń, w szczególności o:

1) wystąpieniu zmian w liczbie członków rodziny;

2) utracie dochodu;

3) uzyskaniu dochodu;

4) zmianie okoliczności mających wpływ na prawo do zwiększenia stypendium socjalnego,

5) wystąpieniu okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 5 tj. otrzymaniu bądź pobieraniu tożsamych świadczeń na innym kierunku bądź kierunkach.

W związku z powyższym przypominamy o obowiązku zgłoszenia zmiany we wnioskach o stypendia socjalne w zwiększonej wysokości w USOSweb jeśli nastąpiła zmiana w indywidualnej sytuacji studenta, w szczególności taka jak:

  • zaprzestanie ponoszenia kosztów za miejsce w domu studenckim,
  • rozwiązanie umowy najmu stancji/mieszkania (zaprzestanie ponoszenia kosztów)
  • utrata bądź uzyskanie dochodu,
  • wystąpieniu zmian w liczbie członków rodziny.

W przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na prawo do zwiększenia stypendium socjalnego KS wstrzymuje wypłatę stypendium socjalnego ze zwiększeniem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie.

Jeśli student w terminie 7 dni od daty, w której nastąpiła okoliczność mająca wpływ na utratę uprawnień do zwiększenia stypendium socjalnego, udokumentuje, że ustały przyczyny, na podstawie których wstrzymano wypłatę świadczenia, wypłata stypendium socjalnego ze zwiększeniem nie zostanie wstrzymana.

Oznacza to, że jeżeli nastąpiło wykwaterowanie z Domu Studenckiego lub rozwiązanie umowy
o wynajem stancji lub innego lokum mieszkalnego, na podstawie którego przyznano zwiększenie stypendium socjalnego (tj. zaprzestanie ponoszenia kosztów) student ma możliwość dostarczenia innego dokumentu uprawniającego do kontynuacji wypłaty zwiększenia stypendium socjalnego, przez które rozumie się : dokumenty świadczące o byciu wychowankiem domu dziecka lub osobą, która osiągnęła pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej oraz sieroctwo lub półsieroctwo. 

Jeśli student nie jest w stanie przedstawić nowego dokumentu, będącego podstawą do dalszego wypłacania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, powinien zaktualizować oświadczenie
o dochodach (tylko w przypadku zmian w dochodach rodziny)
, a następnie wygenerować nowy wniosek lub wygenerować jedynie nowy wniosek, gdy dochód w rodzinie się nie zmienił, zaznaczając, że jest to wniosek socjalny a nie w zwiększonej wysokości.

W innym wypadku, czyli zaprzestaniu zamieszkiwania w akademiku lub na stancji i nie dostarczeniu stosownego dokumentu lub nie wygenerowaniu nowego wniosku, stypendium zostanie całkowicie wstrzymane, aż do wyjaśnienia sprawy przez wnioskodawcę.

PODSUMOWUJĄC: jeżeli nic nie zmieniło się w Twoim dochodzie złóż jedynie NOWY WNIOSEK SOCJALNY zaznaczając odpowiednie elementy (czyli wygeneruj wniosek socjalny, a nie wniosek o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, jeśli nie mieszkasz już w DS, ani na stancji lub wniosek  o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości wraz z załącznikiem z NOWEGO miejsca zamieszkania lub dokument świadczący o tym, że jesteś wychowankiem pieczy zastępczej, sierotą lub półsierotą).

Jeżeli w Twoim dochodzie coś uległo również zmianie, AKTUALIZUJ OŚWIADCZENIE O DOCHODACH ORAZ ZŁÓŻ NOWY WNIOSEK.

  1. Jeśli pobierałeś stypendium zwiększone z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim/na stancji, nie mieszkasz tam już, ale mieszkasz gdzie indziej poza miejscem swojego stałego pobytu ponosząc koszty wynajmu (np. zmieniłeś dom studencki na stancję), złóż w USOSweb nowy wniosek, dołączając nowy dokument potwierdzający zamieszkanie -> kwota stypendium bez zmiany.
  2. Jeśli pobierałeś stypendium zwiększone z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim/na stancji, nie mieszkasz tam dalej oraz nie mieszkasz w nowym miejscu złóż w USOSweb nowy wniosek, zaznaczając że jest to wniosek o stypendium socjalne a nie w zwiększonej wysokości -> kwota stypendium pomniejszona o zwiększenie
  3. Jeśli pobierałeś stypendium zwiększone z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim a nie mieszkasz tam dalej i nie wprowadzisz zmian w USOSweb -> wypłata zostanie wstrzymana

 

W kwestiach związanych ze zgłaszaniem ww. zmian prosimy o bezpośredni kontakt z dziekanatem.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W roku akademickim 2019/2020 wszyscy studenci oraz uczestnicy studiów doktoranckich UMCS wnioskują o świadczenia stypendialne za pośrednictwem platformy USOSweb.

Zapoznaj się z harmonogramem wnioskowania oraz z instrukcją ! 

UWAGA: Osoby, które otrzymały już stypendium  w wyniku wnioskowania w poprzednich miesiącach nie są zobowiązane do ponownego wnioskowania w związku ze zmiana sposobu wnioskowania! Opublikowany harmonogram z dnia 30 marca, obowiązujący od dnia 1 kwietnia jest skierowany do osób, które chcą ubiegać się o stypendium socjalne po raz pierwszy w roku akademickim 2019/2020, bo ich sytuacja materialna uległa zmianie lub wcześniej z innych względów tego nie zrobiły. Harmonogram z dnia 30 marca i obowiązujący od 1 kwietnia dotyczy również osób, które otrzymały decyzję o przyznaniu stypendium, ale zgodnie z Regulaminem są zobowiązane do zgłoszenia zmiany w dochodach swoich lub członków swojej rodziny (utrata, uzyskanie).

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju wszelkie dokumenty należy dołączyć do wniosku wygenerowanego przez USOSweb wyłącznie w formacie PDF, bez dostarczania ich w wersji papierowej do dziekanatu! Zostań w domu!

Tutaj znajdziesz Regulamin świadczeń dla studentów. 

Informujemy również, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

KS lub OKS odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 528,00 zł), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Student, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 528,00 zł.) ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie o którym mowa wyżej łącznie z wnioskiem o stypendium socjalne. 

KS lub OKS może przyznać studentowi stypendium socjalne, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny były uzasadnione dodatkowym podaniem oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

W sprawach dotyczących ubiegania się o stypendia socjalne (m.in. generowanie oświadczeń o dochodach, wniosków oraz dokumentacji) prosimy kontaktować się z właściwymi dla Państwa dziekanatami.