Stypendium socjalne

W roku akademickim 2021/2022 wnioski o stypendia składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą platformy USOSweb. Zeskanowane dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta należy dołączyć we wniosku o stypendium  (format: PDF, JPG, PNG). 

UWAGA! Od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 student ubiegający się o przyznanie stypendium jest zobowiązany do złożenia oświadczenia dotyczącego liczby semestrów, w których dotychczas posiadał status studenta*. Oświadczenie należy wypełnić własnoręcznie, podpisać, a następnie dołączyć skan do wniosku stypendialnego. Pobierz wzór oświadczenia: oświadczenie

*Zgodnie z art. 93 ust. 6 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć. Wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego (kolejne studia pierwszego stopnia nie są wliczane do okresu przysługiwania świadczeń). W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Ubiegając się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu ponoszenia kosztów zamieszkania w domu studenckim prosimy o niezgłaszanie się do administracji domu studenckiego celem potwierdzenia zamieszkania. Państwa zamieszkanie zostanie potwierdzone w drodze kontaktu między poszczególnymi dziekanatami a administracją Domów Studenckich.

Na Ekranie 3 zostaną Państwo poproszeni o wgranie załącznika potwierdzającego zamieszkanie w DS. – w tym przypadku prosimy wgrać wypełnione i własnoręcznie podpisane oświadczenie o zamieszkaniu (pobierz wzór).  Bez wgrania pliku nie będzie możliwości przejścia na kolejny ekran.

Instrukcja wypełniania

Zapoznaj się z Harmonogram wnioskowania  obowiązującym w roku akademickim 2021/2022 od 1 listopada 2021.

Próg dochodowy pozwalający ubiegać się o stypendium socjalne dla studentów i doktorantów w wysokości 1051,70 zł.

Stypendium socjalne jest świadczeniem, którego przyznanie (próg dochodowy ogłaszany rokrocznie przez JM Rektora) i wysokość zależy od sytuacji materialnej studenta.

Stypendium socjalne może zostać zwiększone w przypadkach określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów.

Tutaj znajdziesz Regulamin świadczeń dla studentów

Komunikat Rektora dot. wysokości świadczeń dla studentów.

Informujemy również, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

KS lub OKS odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 600 zł), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Student, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 600 zł.) ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie o którym mowa wyżej łącznie z wnioskiem o stypendium socjalne. 

KS lub OKS może przyznać studentowi stypendium socjalne, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny były uzasadnione dodatkowym podaniem oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

W sprawach dotyczących ubiegania się o stypendia socjalne (m.in. generowanie oświadczeń o dochodach, wniosków oraz dokumentacji) prosimy kontaktować się z właściwymi dla Państwa dziekanatami. 

 

Zapraszamy także do zapoznania się ze specjalną przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.