Stypendium socjalne

Uwaga!!!! Od 1 kwietnia 2018 r. studenci wszystkich Wydziałów UMCS wnioskują o świadczenia socjalne za pośrednictwem platformy USOSweb.

Kto może otrzymać stypendium socjalne?

O stypendium socjalne ubiegać się mogą studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy:

 • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, a ich miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty 1000 zł (Komunikat Rektora i ZUSS UMCS oraz Samorządu Doktorantów; od 1 marca 2018 r. obowiązuje nowy Komunikat Rektora i ZUSS UMCS, zgodnie z którym próg dochodowy pozwalający na ubieganie się o stypendium socjalne w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 wynosi 1051,70 zł. 
 • są obywatelami polskimi
 • są cudzoziemcami o których mowa w art. 43 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Jaka jest wysokość stypendium socjalnego?

➡ Stawki stypendialne i przedziały dochodowe obowiązujące w roku akademickim 2017/2018 
      (Załącznik do Komunikatu Rektora i Zarządu Uczelnianego Samorządu studentów UMCS obowiązujący do końca lutego 2018 r.)

  Od 1 marca 2018 r. obowiązują nowe stawki stypendialne i próg dochodowy! 

Załącznik do Komunikatu Rektora i Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS obowiązujący od marca 2018 r.) 

Jak otrzymać stypendium socjalne?

 1. Należy wygenerować i złożyć wniosek o stypendium w formie elektronicznej poprzez USOSweb. W pierwszej kolejności należy wypełnić oświadczenie o dochodach. 

  Po wygenerowaniu oświadczenia o dochodach oraz wniosku w USOSweb, wniosek oraz oświadczenie należy zarejestrować, a następnie wydrukować i wraz z całą dokumentacją złożyć w formie papierowej w dziekanacie, zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie. 

➡ Zobacz instrukcję dla studentów UMCS.

→ Zobacz Harmonogram czynności w postępowaniu o przyznanie świadczeń o charakterze socjalnym w systemie USOSweb dla studentów UMCS.

2. Należy wypełnić odpowiednie załączniki oraz zebrać dokumenty poświadczające sytuację materialną studenta/doktoranta i jego rodziny. 

➡ Ustalenie składu rodziny i dochodu
➡ Dokumenty poświadczające dochody
➡ Zmiana dochodu

3. Wypełnione w formie elektronicznej i wydrukowane dokumenty, a także zebrane zaświadczenia należy złożyć w dziekanacie.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości 

 • przysługuje studentom studiów stacjonarnych zamieszkujących dom studencki bądź obiekt inny niż dom studencki,
 • przysługuje gdy codzienny dojazd z miejsca zamieszkania uniemożliwia lub utrudnia studiowanie (świadczenie nie przysługuje studentom mieszkającym w miejscu funkcjonowania UMCS),
 • przysługuje jeśli student zamieszkuje z niepracującym małżonkiem i/lub zamieszkuje ze swoim dzieckiem.

Aby otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, należy dołączyć do wniosku jeden z poniższych dokumentów:

oświadczenie o zamieszkiwaniu w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki,
➡ umowę najmu,
➡ inny dokument poświadczający fakt zamieszkiwania w obiekcie innym niż dom studencki.

a także (jeśli dotyczy): 

➡ kopię aktu zawarcia małżeństwa (w przypadku zamieszkiwania z niepracującym małżonkiem),
➡ kopię aktu urodzenia dziecka (w przypadku zamieszkiwania z dzieckiem).

Terminy

Wnioski należy składać w dziekanacie:

 • do 30 października – w przypadku ubiegania się o świadczenia na rok akademicki bądź semestr zimowy,
 • do 30 marca – w przypadku ubiegania się o świadczenia na semestr letni.

  Wnioski składane po tych terminach zostaną rozpatrzone z uwzględnieniem krótszego okresu ewentualnego przysługiwania świadczenia, tj. od miesiąca złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Od 1 kwietnia 2018 roku studenci wszystkich Wydziałów UMCS składają wnioski o stypendium zgodnie z Harmonogramem Rektora i ZUSS UMCS w sprawie czynności w postępowaniu o przyznanie świadczeń o charakterze socjalnym.

Odwołanie od decyzji

Student może odwołać się od decyzji Wydziałowej Studenckiej Komisji Socjalnej do Uczelnianej Studenckiej Komisji Socjalnej (II instancja) w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji WSKS.

Pobierz Załacznik 7 - Odwołanie od decyzji Wydziałowej Studenckiej Komisji Socjalnej

Zawieszenie, utrata lub wygaśnięcie prawa do świadczeń socjalnych

Studenci otrzymujący świadczenia o charakterze socjalnym są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania o:

 • wystąpieniu zmian w liczbie członków rodziny,
 • utracie dochodu,
 • uzyskaniu dochodu,
 • zaprzestaniu zamieszkiwania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki wskazanym w oświadczeniu, umowie najmu lub innym dokumencie,
 • zawieszeniu w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, jeśli orzeczenie przewiduje zawieszenie w prawie do korzystania z pomocy materialnej,
 • urlopie udzielonym na podstawie regulaminu studiów.

➡ Pobierz Załacznik 9 - wniosek o ponowne ustalenie prawa do świadczeń o charakterze socjalnym

Świadczenia pobrane nienależnie podlegają zwrotowi. 

Kontakt

Biuro Spraw Studenckich

DS Helios, ul. Czwartaków 13 pok. 5,6
20-045 Lublin
tel. 081 533 86 27
e-mail stypendia@umcs.lublin.pl