Stypendium socjalne

Wysokość świadczeń dla studentów w roku akademickim 2023/2024

Kto może ubiegać się o stypendium socjalne?

Możesz uzyskać stypendium socjalne jeśli:

 •  jesteś studentem/studentką UMCS;

 oraz

 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, tj. dochód na osobę w Twojej rodzinie nie przekracza 1294,40 zł.

 oraz

 • nie studiujesz dłużej niż 12 semestrów, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na:
  • studiach pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez dziewięćsemestrów;
  • studiach drugiego stopnia – nie dłużej niż przez siedem semestrów.
 • Do limitu wliczają się studia rozpoczęte również na innej uczelni niż UMCS.

W przypadku osób, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł student zobowiązany jest do dołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej (lub z centrum usług społecznych) o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny lub udokumentowane źródła utrzymania rodziny.

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2023/2024

Kiedy mogę rozliczać się samodzielnie?

Czasami osoba, która składa wniosek nie musi podawać dochodów innych osób ze swojej rodziny (może samodzielnie się rozliczać). Taka opcja jest możliwa jeśli:

 •  ukończyłeś 26. rok życia, 

lub

 •  pozostajesz w związku małżeńskim,

 lub

 •  masz na utrzymaniu dzieci,

 lub

 •  osiągnąłeś pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,

lub

 • posiadasz stałe źródło dochodów, a Twój przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia o dochodach jest wyższy lub równy 930,35 zł.

 Kiedy można ubiegać się o stypendium socjalne?

Wniosek o stypendium socjalne można składać przez cały rok zgodnie z obowiązującym harmonogramem . Od 1 listopada 2023 r. obowiązuje nowy harmonogram.

Jak uzyskać stypendium socjalne?

W roku akademickim 2023/2024 wnioski o stypendia składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą platformy USOSweb. Zeskanowane dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta należy dołączyć we wniosku o stypendium  (format: PDF, JPG, PNG). 

Instrukcja wypełniania

W jakich przypadkach można ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości?

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Przez szczególnie uzasadnione przypadki rozumie się:

 • ponoszenie kosztów zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki w miejscu funkcjonowania jednostki organizacyjnej UMCS, w której student odbywa studia;
 • zamieszkanie z małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki w miejscu funkcjonowania jednostki organizacyjnej UMCS, w której student odbywa studia;
 • sytuację materialną wychowanków domu dziecka lub osób, którzy osiągnęli pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
 • sieroctwo lub półsieroctwo.

Ubiegając się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu ponoszenia kosztów zamieszkania w domu studenckim prosimy o niezgłaszanie się do administracji domu studenckiego celem potwierdzenia zamieszkania. Państwa zamieszkanie zostanie potwierdzone w drodze kontaktu między poszczególnymi dziekanatami a administracją Domów Studenckich.

Na Ekranie 3 wniosku o stypendium ocjalne w systemie USOSweb zostaną Państwo poproszeni o wgranie załącznika potwierdzającego zamieszkanie w DS. – w tym przypadku prosimy wgrać wypełnione i własnoręcznie podpisane oświadczenie o zamieszkaniu (pobierz wzór).  Bez wgrania pliku nie będzie możliwości przejścia na kolejny ekran.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem świadczeń dla studentów

W sprawach dotyczących ubiegania się o stypendia socjalne (m.in. generowanie oświadczeń o dochodach, wniosków oraz dokumentacji) prosimy kontaktować się z właściwymi dla Państwa dziekanatami.