Stypendium socjalne

UWAGA! W roku akademickim 2021/2022 wnioski o stypendia składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą platformy USOSweb. Zeskanowane dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta należy dołączyć we wniosku o stypendium  (format: PDF, JPG, PNG). 

UWAGA! Ubiegając się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu ponoszenia kosztów zamieszkania w domu studenckim prosimy o niezgłaszanie się do administracji domu studenckiego celem potwierdzenia zamieszkania. Państwa zamieszkanie zostanie potwierdzone w drodze kontaktu między poszczególnymi dziekanatami a administracją Domów Studenckich.

Na Ekranie 3 zostaną Państwo poproszeni o wgranie załącznika potwierdzającego zamieszkanie w DS. – w tym przypadku prosimy wgrać wypełnione i własnoręcznie podpisane oświadczenie o zamieszkaniu (pobierz wzór).  Bez wgrania pliku nie będzie możliwości przejścia na kolejny ekran.

Instrukcja wypełniania

Zapoznaj się z Harmonogram wnioskowania  obowiązującym do 31 października 2021 r.

Próg dochodowy pozwalający ubiegać się o stypendium socjalne dla studentów i doktorantów w wysokości 1051,70 zł.

Stypendium socjalne jest świadczeniem, którego przyznanie (próg dochodowy ogłaszany rokrocznie przez JM Rektora) i wysokość zależy od sytuacji materialnej studenta.

Stypendium socjalne może zostać zwiększone w przypadkach określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów.

Tutaj znajdziesz Regulamin świadczeń dla studentów

Informujemy również, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

KS lub OKS odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 528,00 zł), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Student, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 528,00 zł.) ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie o którym mowa wyżej łącznie z wnioskiem o stypendium socjalne. 

KS lub OKS może przyznać studentowi stypendium socjalne, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny były uzasadnione dodatkowym podaniem oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

W sprawach dotyczących ubiegania się o stypendia socjalne (m.in. generowanie oświadczeń o dochodach, wniosków oraz dokumentacji) prosimy kontaktować się z właściwymi dla Państwa dziekanatami. 

 

Zapraszamy także do zapoznania się ze specjalną przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.