dr hab. Joanna Ślusarczyk

Dr Joanna Ślusarczyk złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Joanna Ślusarczyk wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

28.01.2016 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

16.03.2016 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

4.04.2016 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

przewodniczący komisji prof. Tomasz Twardowski - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
sekretarz komisji dr hab. Piotr Sugier - UMCS w Lublinie
recenzent prof. Andrzej Kononowicz - Uniwersytet Łódzki
recenzent dr. hab. Ewa Szczuka prof. nadzw. - UMCS w Lublinie
recenzent prof. Maria Ciemerych-Litwinienko - Uniwersytet Warszawski
członek komisji

dr. hab. Paweł Zagrodzki - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

członek komisji dr. hab. Bożena Pawlikowska-Pawlęga - UMCS w Lublinie

 

1.06.2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

24.06.2016 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr Joannie Ślusarczyk.

 

Załączniki