dr hab. Małgorzata Wójcik

Dr Małgorzata Wójcik złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego doktor Małgorzata Wójcik wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

05.02.2015 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

25.03.2015 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

13.04.2015 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

przewodniczący komisji prof. Tomasz Twardowski - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
sekretarz komisji dr hab. Joanna Czarnecka  – UMCS w Lublinie
recenzent prof. Bogusław Wiłkomirski – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
recenzent prof. Grzegorz Nałęcz-Jawecki – Warszawski Uniwersytet Medyczny
recenzent prof. Barbara Tomaszewska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
członek komisji prof. Jerzy Falandysz – Uniwersytet Gdański
członek komisji dr hab. Halina Dziubińska – UMCS w Lublinie

22.06.2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

25.06.2015 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr Małgorzacie Wójcik.