dr hab. Edyta Buczyńska

Dr Edyta Buczyńska złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Edyta Buczyńska wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

1.03.2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

20.03.2019 rRada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

6.05.2019 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

prof. dr hab. Jacek Siciński (Uniwersytet Łódzki) – przewodniczący

dr hab. Jarosław Wiącek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – sekretarz

prof. dr hab. Tomasz Mieczan (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) – recenzent

prof. dr hab. Elżbieta Dumnicka (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie) – recenzent

dr hab. Halina Kucharczyk prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – recenzent

prof. dr hab. Tadeusz Namiotko (Uniwersytet Gdański) – członek

dr hab. Marcin Polak prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – członek

3.06.2019 r. Centralna Komisja zamiast  prof. dr. hab. Tomasza Mieczana powołała:

dr. hab. Tomasza Kakareko (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - recenzent

Załączniki