dr hab. Jolanta Mierzejewska

Dr Jolanta Mierzejewska złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Jolanta Mierzejewska wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

5.11.2018 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

19.12.2018 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

4.02.2019 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

prof. dr hab. Jerzy Długoński (Uniwersytet Łódzki) – przewodniczący

dr hab. Iwona Komaniecka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – sekretarz

prof. dr hab. Włodzimierz Grajek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) – recenzent

dr hab. Marcin Bizukojć (Politechnika Łódzka) – recenzent

prof. dr hab. Janusz Szczodrak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – recenzent

dr hab. Aleksandra Mirończuk (uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) – członek

prof. dr hab. Jerzy Rogalski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – członek

1.04.2019 r. Centralna Komisja zamiast dr hab. Aleksandry Mirończuk powołała:

dr hab. Małgorzatę Łobocką prof. IBB (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie) - członek

22.05.2019 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych – dyscyplina nauki biologiczne dr Jolancie Mierzejewskiej

 

 

Załączniki