dr hab. Bożena Pawlikowska-Pawlęga

Dr Bożena Pawlikowska-Pawlęga złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego doktor Bożena Pawlikowska-Pawlęga wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

15.12.2014 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

21.01.2015 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

02.02.2015 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

przewodniczący komisji prof. Grzegorz Bartosz - Uniwersytet Łódzki
sekretarz komisji dr hab. Agata Wołczańska  – UMCS w Lublinie
recenzent prof. Grzegorz Węgrzyn – Uniwersytet Gdański
recenzent prof. Janina Gabrielska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
recenzent prof. Mariusz Gagoś – UMCS w Lublinie
członek komisji prof. Maciej Stobiecki – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
członek komisji prof. Teresa Jakubowicz – UMCS w Lublinie

01.04.2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

29.04.2015 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr Bożenie Pawlikowskiej-Pawlędze.