dr hab. Katarzyna Socała

Dr Katarzyna Socała złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Katarzyna Socała wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

19.11.2018 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

19.12.2018 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

4.02.2019 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – przewodniczący

dr hab. Piotr Dobrowolski prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – sekretarz

prof. dr hab. Krzysztof Nowak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) – recenzent

dr hab. Ewelina Knapska (Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie) – recenzent

dr hab. Tomasz Kocki (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) – recenzent

dr hab. Piotr Bębas (Uniwersytet Warszawski) – członek

dr hab. Joanna Jakubowicz-Gil (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – członek

22.05.2019 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych – dyscyplina nauki biologiczne dr Katarzynie Socale

 

Załączniki