dr hab. Anna Lewińska

Dr Anna Lewińska złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Anna Lewińska wskazała Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

27.09.2017 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

25.10.2017 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

4.12.2017 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – przewodnicząca komisji

dr hab. Anna Herman-Antosiewicz (Uniwersytet Gdański) – recenzent

dr hab. Roman Paduch prof. nadzw. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – recenzent

prof. dr hab. Iwona Fijałkowska (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie) - recenzent

dr hab. Janusz Kocki (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), członek komisji

prof. dr hab. Danuta Antosiewicz (Uniwersytet Warszawski) - członek komisji

dr hab. Joanna Jakubowicz-Gil (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – sekretarz komisji

6.02.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej

28.02.2018 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biotechnologia dr Annie Lewińskiej

Załączniki