dr hab. Piotr Dobrowolski

Dr Piotr Dobrowolski złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Piotr Dobrowolski wskazał Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

5.06.2017 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

21.06.2017 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

2.11.2017 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

przewodnicząca - Prof. Barbara Bilińska, Uniwersytet Jagielloński
recenzent - prof. Krzysztof Zabłocki –  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie
recenzent - prof. Grażyna Lutosławska - Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
recenzent - prof. Waldemar Turski – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
członek komisji prof. Dariusz Pawlak - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
członek komisji dr. hab. Maria Grochowska – UMCS w Lublinie
sekretarz komisji – dr Ewa Pietrykowska-Tudruj

1.12.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

20.12.2017 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych – dyscyplina biologia dr. Piotrowi Dobrowolskiemu

Załączniki