dr hab. Tomasz Skrzypek

Dr Tomasz Skrzypek złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Tomasz Skrzypek wskazał Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

19.10.2018 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

19.12.2018 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

4.02.2019 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – przewodnicząca

dr hab. Bożena Pawlikowska-Pawlęga (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – sekretarz

prof. dr hab. Maciej Gajęcki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – recenzent

prof. dr hab. Hanna Jackowiak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) – recenzent

dr hab. Joanna Bonior (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – recenzent

dr hab. Ewa Tomaszewska prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) – członek

dr hab. Piotr Dobrowolski prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – członek

22.05.2019 r. Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych – dyscyplina nauki biologiczne dr Tomaszowi Skrzypkowi

Załączniki