Pracownia Edukacji Biologicznej i Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym

Kierownik

dr Anna Maria Wójcik

telefon: 81 537 50 65

e-mail: am.wojcik@poczta.umcs.lublin.pl


Zakres działalności naukowej, dydaktycznej, usługowej

 1. Prowadzenie badań edukacyjnych i przygotowanie publikacji naukowych oraz dydaktycznych.
 2. Kształcenie studentów studiów dziennych I i II stopnia na kierunkach: biologia, biotechnologia, geografia, zdobywających uprawnienia do pracy w zawodzie nauczyciela.
 3. Kształcenie doktorantów w zakresie nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych.
 4. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli na studiach podyplomowych nadających kwalifikacje do nauczania biologii i przyrody.
 5. Pozyskiwanie funduszy i realizacja projektów edukacyjnych dla studentów i uczniów różnych poziomów kształcenia.
 6. Opracowywanie programów kształcenia i materiałów edukacyjnych dla studentów, nauczycieli i uczniów.
 7. Organizacja finału wojewódzkiego konkursu „Powtórka przed Maturą”.
 8. Organizacja działania promocyjno-edukacyjnego pt. „Biologiczne Last Minute, czyli błyskawiczna powtórka przed maturą” oferującego wykłady z dziedzin objętych egzaminem maturalnym z biologii rozszerzonej oraz próbną maturę.
 9. Organizacja cyklu zajęć dla uczniów liceów przygotowujących się do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej.
 10. Działalność usługowa w zakresie organizacji i prowadzenia kursów, szkoleń i warsztatów z edukacji przyrodniczej i ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju przeznaczonych
  dla nauczycieli, edukatorów, pracowników oświaty i uczniów.
 11. Działalność wystawiennicza. Udostępnianie ekspozycji muzealnej. Uczestniczenie
  w akcjach popularyzujących Uniwersytet (np. Lubelski Festiwal Nauki, Drzwi Otwarte Wydziału BiB, Noc Biologów, Lubelskie Dni Seniora).
 12. Działalność edukacyjna. Wykorzystywanie zbiorów do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii, Wydziału Artystycznego UMCS
  oraz studentów innych lubelskich uczelni, grup uczniów ze szkół podstawowych i liceów oraz w ramach zajęć Uniwersytetu Dziecięcego.
 13. Gromadzenie i konserwacja kolekcji naukowych, udostępnianie kolekcji do prowadzenia badań naukowych.

 


Rys historyczny

Pracownia Metodyki Nauczania Biologii powstała w 1973 roku. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem była dr Julia Piasecka, pełniąca tę funkcję do przejścia na emeryturę w 1985 roku. W tym okresie zgromadzono bogatą bibliotekę dydaktyczną i metodyczną, okazy biologiczne i inne środki dydaktyczne wykorzystywane w procesie kształcenia oraz wyposażono salę ćwiczeń. W latach 1985 - 1995 Pracownia rozwijała się pod kierunkiem prof. dr. hab. Bogusława Sałaty jako kuratora. Z tego okresu pochodzą opracowania dydaktyczne Ogrodu Botanicznego UMCS: wytyczono w Ogrodzie ścieżki dydaktyczne, wydano poradniki metodyczne z opisami tras wycieczek oraz przewodnik dydaktyczny. W latach 1995-2013 Pracownią kierowała dr Maria Pedryc-Wrona, a działalność Pracowni koncentrowała się głównie na pracach związanych z rozwojem i potrzebami edukacji narodowej. W 2011 roku Pracownia zmieniła nazwę na Pracownia Dydaktyki Biologii i Edukacji Środowiskowej, a w 2018 roku na Pracownię Edukacji Biologicznej i Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym. Od dnia 1 października 2013 roku funkcję kierownika Pracowni pełni dr Anna Maria Wójcik.

Kierownicy Pracowni: dr Julia Piasecka (1973-1985), prof. dr hab. Bogusław Sałata (kurator 1985-1995), dr Maria Pedryc-Wrona (1995-2013), dr Anna Maria Wójcik kierownik od 2013 roku.


Problematyka badawcza


Ostatnie ważniejsze publikacje:

 • Wójcik A.M., Style pracy nauczyciela w kontekście nauczania przez doświadczenie, Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa nr 1/2017, s. 417-428
 • Wójcik A.M., Potrzeby i sposoby funkcjonowania klas o różnych typach uczenia się w rzeczywistości szkolnej, [w:] Kategorie (nie) obecne w edukacji, red Domagała-Kręcioch. A., Majerek B., Kraków 2017, s. 201-215
 • Wójcik A.M., Zawód edukatora ekologicznego nową perspektywą w rozwoju kariery zawodowej studentów kierunków przyrodniczych [w:] Uniwersalizm pracy ludzkiej. Perspektywy rozwoju kariery zawodowej, red. Pikuła N., Jagielska K., Białożyt K., Wydawnictwo Śląskie 2016, s. 13-31
 • Gajuś-Lankamer E., Problematyka zdrowotna w zadaniach na egzaminie maturalnym z biologii w latach 2005-2016. Przegląd Naukowo-Metodyczny, Edukacja dla Bezpieczeństwa 3/2016 (32), s. 493-511
 • Gajuś-Lankamer E., Wiedza uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu problematyki zdrowotnej na podstawie egzaminu maturalnego z biologii. [w:] Od dzieciństwa po starość – wybrane zagadnienia zdrowia publicznego, red. Chmielewski J., Florek Łuszczak M., Boroń M., Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2017, s. 81-92

Możliwości wykonywania usług

 • szkolenia w zakresie organizacji i prowadzenia kursów metodycznych oraz warsztatów z edukacji przyrodniczej i ekologicznej;
 • organizowanie i prowadzenie kursów w zakresie emisji głosu w pracy nauczyciela oraz wykorzystania multimediów w edukacji.

Pracownicy

dr Anna Maria Wójcik
dr Ewa Gajuś-Lankamer
dr Małgorzata Wrzesień
dr Jacek Chobotow