dr Anna Pawlik

Dr Anna Pawlik złożyła do Rady Doskonałości Naukowej wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Anna Pawlik wskazała Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

28.06.2021 r. Rada Doskonałości Naukowej wszczęła postępowanie habilitacyjne.

7.07.2021 r. Rada Naukowa Instytutu Nauk Biologicznych UMCS wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

17.11.2021 r. Rada Naukowa Instytutu Nauk Biologicznych UMCS powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

Przewodnicząca Komisji: prof. dr hab. Ewa Łojkowska - Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny
Recenzent: dr hab. Iwona Adamska prof. uczelni - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Recenzent: prof. dr hab. Wiesław Barabasz - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Recenzent: dr hab. inż. Zbigniew Lazar prof. uczelni - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Recenzent: dr hab. Beata Zalewska-Piątek - Politechnika Gdańska
Sekretarz: dr hab. Michał Kalita – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Członek Komisji: dr hab. Ewa Janik-Zabrotowicz – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Załączniki