Zmarł Profesor Wincenty Drożański

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30 stycznia 2023 roku, w wieku 90 lat, zmarł

ŚP.

Prof. dr hab. Wincenty Drożański

emerytowany profesor
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Urodził się 5 kwietnia 1932 roku w Bakowcach, województwo lwowskie. Studia wyższe rozpoczął na Wydziale Nauk Przyrodniczych  Uniwersytetu Wrocławskiego. Po drugim roku przeniósł się na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie kontynuował studia na specjalizacji mikrobiologicznej. Jeszcze jako student, w roku 1954, rozpoczął swoją  działalność naukową w Katedrze Mikrobiologii Ogólnej UMCS, pod kierunkiem
prof. dr. hab. Władysława Kunickiego-Goldfingera.

W UMCS przeszedł wszystkie szczeble awansu naukowego. Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskał w 1964 roku, doktora habilitowanego nauk przyrodniczych w zakresie mikrobiologii w 1972 roku, a tytuł profesora w 1990 roku.

Profesor Wincenty Drożański był wybitnym mikrobiologiem, a Jego prace badawcze skupiały się głównie wokół biochemii i cytologii pasożytnictwa wewnątrzkomórkowego oraz analizy struktur  powierzchniowych bakterii. Wyodrębnił i opisał nową bakterię Sarcobium lyticum - pasożyta wewnątrzkomórkowego eukariontów. Wykazał, że Sacrobium jest filogenetycznie spokrewnione z bakteriami z rodzaju Legionella oraz wykazał obecność w surowicy osób chorych na zapalenie płuc o nieznanej etiologii obecność przeciwciał reagujących specyficznie z antygenami Sarcobium i innych, legionellopodobnych patogenów ameb. W swoich badaniach nad Sarcobium współpracował z Centrum Kontroli Schorzeń Infekcyjnych w Atlancie, USA. Profesor Wincenty Drożański odbył zagraniczne staże w Zakładzie Mikrobiologii Uniwersytetu w Oxfordzie (Wielka Brytania) oraz w Instytucie Immunobiologii Maxa-Plancka we Freiburgu (Niemcy). Jego prace naukowe były i są cytowane w literaturze światowej, w tym w podręcznikach, monografiach i pracach doświadczalnych.

Profesor Wincenty Drożański był członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów a także Przewodniczącym Oddziału Lubelskiego PTM oraz członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. W latach 1973-1975 był sekretarzem naukowym Komitetu Mikrobiologii PAN. W uznaniu aktywnej i owocnej pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Profesor otrzymał odznaczenia.: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz dwie nagrody Ministra Edukacji Narodowej.

W osobie Pana Profesora Wincentego Drożańskiego żegnamy

wybitnego specjalistę w zakresie mikrobiologii, wychowawcę kolejnych pokoleń lubelskich mikrobiologów.

 

Pracownicy Katedry Genetyki i Mikrobiologii,

Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych, Dziekan oraz pracownicy Wydziału Biologii i Biotechnologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Msza święta żałobna zostanie odprawiona w dniu 9 lutego 2023 roku o godzinie 11:00, w Kaplicy Cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie, po której nastąpi odprowadzenie zmarłego do grobu rodzinnego.

    Aktualności

    Data dodania
    7 lutego 2023