Sprostowanie dr inż. Katarzyny Karczmarz

Przedstawiamy sprostowanie dr inż. Katarzyny Karczmarz z Katedry Przyrodniczych Podstaw Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w sprawie artykułu pt.: "Przyrodniczo-krajobrazowe osobliwości wąwozu Lipnik w Lublinie (południowo-wschodnia Polska)" opublikowanego na łamach monografii: Wąwozy i suche doliny Lublina (Lublin 2014: 137-152).

Informuję, iż artykuł pt.: Przyrodniczo-krajobrazowe osobliwości wąwozu Lipnik w Lublinie (południowo-wschodnia Polska) opublikowany na łamach monografii: Wąwozy i suche doliny Lublina (Lublin 2014: 137-152), pisałam między innymi w oparciu o pracę pt.: „Uroczysko Lipnik - cenny przyrodniczo wąwóz lessowy w Lublinie” (Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 2006, 62, 1: 42-52) autorstwa Małgorzaty Balany, Pawła Buczyńskiego, Wojciecha Czarniawskiego, Anny Dembickiej, Tadeusza Grądziela, Anety Ptaszyńskiej i Zofii Stączek. Publikację umieściłam w bibliografii i dwukrotnie cytowałam w tekście. Jednak na stronie 140 oraz 144 mojego artykułu umieściłam obszerne fragmenty tekstu z tegoż opracowania nie opatrując ich cytowaniem.

Oświadczam, że wydarzenie miało charakter nieumyślny. Zapewniam, że zajście to było skutkiem mojego niedopatrzenia spowodowanego wielkokrotnym przeredagowywaniem oraz pospiesznym składaniem tekstu i absolutnie nie wynikało z zaplanowanych działań. Nie byłam świadoma tego nadużycia, a za zaistniały incydent gremium autorskie serdecznie przepraszam.

Jednocześnie pragnę podziękować autorom wyżej wymienionej publikacji za możliwość wykorzystania informacji w niej zawartych, gdyż stanowiły dla mnie inspirację do podjęcia badań na temat bardzo cennych, lecz zagrożonych terenów suchych dolin i wąwozów.

                                                                                                                  Katarzyna Karczmarz

    Aktualności

    Data dodania
    11 grudnia 2017