dr Magdalena Kowacz

Dr Magdalena Kowacz -adiunkt w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie złożyła do Rady Doskonałości Naukowej wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Magdalena Kowacz wskazała Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

4.02.2022 r. Rada Doskonałości Naukowej wszczęła postępowanie habilitacyjne.

16.03.2022 r. Rada Naukowa Instytutu Nauk Biologicznych UMCS wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Załączniki