dr hab. Anna Pytlak

dr hab. Anna Pytlak - adiunkt w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie złożyła do Rady Doskonałości Naukowej wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Anna Pytlak wskazała Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2.05.2022 r. Rada Doskonałości Naukowej wszczęła postępowanie habilitacyjne.

15.06.2022 r. Rada Naukowa Instytutu Nauk Biologicznych UMCS wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

6.07.2022 r. Rada Naukowa Instytutu Nauk Biologicznych UMCS powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:
Przewodniczący Komisji: prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski - Uniwersytet Gdański
Recenzent: dr hab. Karol Kuliński, prof. IO PAN - Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
Recenzent: dr hab. Alicja Niewiadomska, prof. UP - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Recenzent: dr hab. Renata Matlakowska, prof. UW - Uniwersytet Warszawski
Recenzent: dr hab. Aneta Łuczkiewicz, prof. PG - Politechnika Gdańska
Sekretarz: dr hab. Marcin Grąz, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Członek Komisji: dr hab. Sylwia Wdowia-Wróbel, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

10.10.2022 r. odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej, która wyraziła jednomyślnie pozytywną opinię w sprawie nadania dr Annie Pytlak stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

16.11.2022 r. Rada Naukowa Instytutu Nauk Biologicznych UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych – dyscyplina nauki biologiczne dr Annie Pytlak.

Załączniki