dr Anna Pytlak

dr Anna Pytlak - adiunkt w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie złożyła do Rady Doskonałości Naukowej wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Anna Pytlak wskazała Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2.05.2022 r. Rada Doskonałości Naukowej wszczęła postępowanie habilitacyjne.

15.06.2022 r. Rada Naukowa Instytutu Nauk Biologicznych UMCS wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Załączniki