Biologia - studia drugiego stopnia

Biologia na UMCS to nowoczesne i interdyscyplinarne studiowanie życia!

Studia biologiczne drugiego stopnia pozwolą Ci na pogłębienie najnowocześniejszej wiedzy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej związanej z szeroko rozumianymi naukami przyrodniczymi. Studiując na kierunku Biologia uzyskasz wysoką jakość kształcenia blisko domu, a w przyszłości możliwość znalezienia zatrudnienia zgodnego z Twoimi zainteresowaniami.

Od tego roku możesz wybrać jedną z pięciu pasjonujących specjalności:

Biologia molekularna (NOWOŚĆ!). Na tej specjalności pogłębisz wiedzę o molekularnych podstawach funkcjonowania organizmów pro- i eukariotycznych. Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu projektowania i charakteryzowania białek oraz peptydów o nowych właściwościach biologicznych i fizykochemicznych, poznasz zastosowania metod rekombinacji DNA do konstruowania organizmów modyfikowanych genetycznie. Będziesz umiał posługiwać się nowoczesnymi technikami badawczymi i znał ich zastosowanie dla zrównoważonego rozwoju, zachowania bioróżnorodności i ochrony środowiska, w przemyśle, medycynie i produkcji żywności.

Biochemia. Na tej specjalności poszerzysz swoją wiedzę o procesach metabolicznych i ich regulacji oraz zdobędziesz aktualne i specjalistyczne informacje w zakresie wybranych gałęzi biochemii (biosyntezy białek, metabolizmu wtórnego, fotosyntezy, biochemii człowieka). Poznasz metodologię analizy biochemicznej, nowoczesne techniki laboratoryjne, nauczysz się izolować, oczyszczać i charakteryzować biocząsteczki oraz utrwalisz zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. 

Biologia eksperymentalna. Studia umożliwią  pogłębienie Twojej wiedzy biologicznej na poziomie molekularnym i komórkowym w zakresie elektrofizjologii, genetyki, immunologii. Poznasz szczegółową anatomię bezkręgowców i kręgowców, biologię wybranych grup organizmów oraz mechanizmy ich adaptacji do środowiska. Udoskonalisz swoje techniki mikroskopowe i poznasz metody służące do znakowania biocząsteczek i preparatyki zwierząt. Nauczysz się prowadzić hodowle tkankowe roślin i zwierząt in vitro

Mikrobiologia. Na tej specjalności dowiesz się jeszcze więcej o metabolizmie różnych mikroorganizmów (takich jak grzyby, wirusy i bakterie) i mechanizmach ich adaptacji. Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę w zakresie wybranych gałęzi mikrobiologii (lekarskiej, przemysłowej, mikrobiologii środowiska, wirusologii) oraz ich praktycznych zastosowań. Poznasz nowe techniki mikroskopowe i laboratoryjne oraz nauczysz się prowadzić kultury tkankowe in vitro zarówno roślin, jak i zwierząt. Będziesz miał niepowtarzalną szansę studiowania pod opieką niekwestionowanych autorytetów naukowych oraz osób mających ogromny wpływ na polską mikrobiologię, wirusologię i medycynę.

Bioanalityka. Na tej specjalności pogłębisz swoją wiedzę w zakresie właściwości i przemysłowego wykorzystania biologicznie aktywnych substancji roślinnych i pozyskiwanych ze zwierząt, poznasz molekularne podstawy diagnostyki chorób genetycznych. Zdobędziesz aktualną wiedzę specjalistyczną dotyczącą diagnostyki onkologicznej oraz biochemii klinicznej. Jeszcze lepiej poznasz metody mikroskopowe i hodowlane stosowane w diagnostyce bakterii i grzybów chorobotwórczych oraz metody analityczne wykorzystywane w ocenie żywności, a także zaawansowane metody chromatograficzne oraz techniki spektroskopowe. Przygotujesz się do opracowywania nowoczesnych rozwiązań analitycznych dla laboratoriów i różnych ośrodków naukowych.

Co po studiach?

Studiując na studiach II stopnia na kierunku Biologia uzyskasz wysoką jakość kształcenia blisko domu, a w przyszłości możliwość podjęcia interesującej pracy w różnych branżach gospodarki lub kontynuowania pracy naukowej w szkole doktorskiej. Ogromną zaletą studiów biologicznych II stopnia jest możliwość samodzielnego planowania oraz realizacji własnych projektów naukowych pod opieką doświadczonych naukowców: genetyków, biologów molekularnych, mikrobiologów i biochemików. Daje to Ci szansę nabycia unikalnych umiejętności praktycznych oraz kształtowania kompetencji miękkich, kluczowych podczas pracy w nowoczesnej gospodarce opartej na wiedzy.

Z dyplomem, wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na tej specjalności znajdziesz pracę np. w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych, zakładach diagnostyki biochemicznej, laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej. Nabyte kompetencje umożliwią Ci również zdobycie pracy w firmach biotechnologicznych, kosmetycznych, farmaceutycznych, produkujących odczynniki diagnostyczne, ale też w firmach doradczych czy szkoleniowych. Jeśli swoją przyszłość wiążesz z instytucjami naukowymi, możesz też dalej poszerzać wiedzę i prowadzić badania naukowe w szkole doktorskiej.

Możliwości w trakcie studiów:

  • Specjalizacja – zdobędziesz unikalne, praktyczne umiejętności oraz specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, w której będziesz wykonywać indywidualny projekt badawczy. Poczujesz, że tworzysz coś ważnego dla nauki, a zdobyta wiedza oraz umiejętność planowania i realizacji badań przy zastosowaniu różnorodnych nowoczesnych metod badawczych uczynią Cię specjalistą w wybranej dziedzinie.
  • Rozwój i współpraca – możesz działać w licznych kołach naukowych (np. Studenckim Kole Naukowym Biologów, Mikrobiologów, Biochemików, Biotechnologów, Neurobiologów, Fitochemików, APIS Animal-Plant Interaction, Fotografii Przyrodniczej), jeździć na obozy naukowe i brać udział w interesujących projektach badawczych, konferencjach naukowych, akcjach edukacyjnych i wydarzeniach popularyzujących naukę (np. Lubelski Festiwal Nauki, Objazdowy Festiwal Nauki, Noc Biologów, Dzień Roślin) oraz uczestniczyć w dodatkowych kursach i szkoleniach. 
  • Wszechstronne umiejętności miękkie – nauczysz się rozwiązywać problemy, analizować dane, być kreatywnym i wpływać na rzeczywistość; samodzielnie i w zespołach. Są to kluczowe umiejętności dla Twojej dalszej kariery.
  • Innowacyjność – studia wymagają kreatywnego podejścia do zrozumienia jak funkcjonują organizmy żywe. Umiejętność spojrzenia z nowej perspektywy na istniejący świat jest poszukiwaną cechą na rynku pracy.
  • Cały świat w zasięgu ręki – możesz studiować przez semestr na uniwersytetach zagranicznych (m.in. w Belgii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Słowenii, Turcji i we Włoszech) w ramach programów wymiany studenckiej (np. Erasmus+) oraz mieć stały kontakt ze studentami oraz wykładowcami z całego świata, dzięki wysokiemu poziomowi umiędzynarodowienia kształcenia na naszym Wydziale.

Dowiedz się o nas więcej:

Facebook Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS

Instagram Biologia i Biotechnologia UMCS