Wyróżnienie dla prof. Teresy Jakubowicz

Miło nam poinformować, że Pani Profesor Teresa Jakubowicz, wieloletni kierownik Zakładu Immunobiologii Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, została wyróżniona Nagrodą im. Antoniego Dmochowskiego, w uznaniu wybitnych osiągnięć w nauczaniu biochemii, biologii molekularnej oraz biotechnologii.

Nagroda ta została przyznana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Profesor Andrzej Legocki, Prezes Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, uzasadniając przyznanie nagrody, napisał, że „Działalność każdego człowieka nauki wypełniają dwie składowe: praca naukowo-badawcza oraz dydaktyka. Mimo iż w gruncie rzeczy stanowią one odrębne nurty akademickich powinności, są one najściślej ze sobą powiązane. Nauczanie przedmiotowe oraz wychowywanie młodych adeptów są szczytnie wpisane w etos naukowca.”

Pani Profesor całe swoje życie naukowe związała z Lublinem oraz z lubelską społecznością akademicką i nieakademicką. W czasie 50 lat pracy naukowej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej przekazała swoją ogromną wiedzę kilku pokoleniom młodych ludzi, którzy następnie bardzo często wybierali drogę naukową. Nie do przecenienia jest ogromny wkład Pani Profesor w życie lubelskich biochemików związanych z Lubelskim Oddziałem PTBioch. Wykłady głoszone przez Panią Profesor oraz liczne dyskusje naukowe były dla nas źródłem naukowych inspiracji. Bardzo dziękujemy za te wszystkie lata i jesteśmy dumni, że możemy kontynuować pracę dydaktyczną rozpoczętą przez Panią Profesor.

Anna Jarosz-Wilkołazka

Przewodnicząca Lubelskiego Oddziału PTBioch


Profesor dr hab. Teresa Jakubowicz to naukowiec, który całe swoje życie naukowe związał z Lublinem oraz z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. W roku 2019 minie 50 lat od rozpoczęcia przez Panią Profesor pracy w Zakładzie Biologii Molekularnej UMCS, 30 lat od uzyskania stopnia doktora habilitowanego i 20 lat od otrzymania tytułu profesora. Przez całe życie naukowe Pani Profesor związana była z procesem dydaktycznym w zakresie nauczania biochemii, biologii molekularnej i biotechnologii. Studenci, doktoranci, uczniowie oraz nauczyciele – to główni odbiorcy niezwykle ciekawych i aktualnych wykładów prowadzonych przez Panią Profesor.

Główna tematyka naukowa, którą się zajmowała, najpierw jako doktorantka a następnie jako lider grupy badawczej, dotyczyła poznania mechanizmów biosyntezy białek w komórkach drożdżowych i zwierzęcych, struktury i funkcji rybosomów eukariotycznych oraz potranslacyjnej modyfikacji białek poprzez fosforylację. Homogenny czynnik translacyjny eIF2, poznanie struktury i mechanizmu działania kinazy białkowej S6, identyfikacja genu dla kinazy PKB, opisanie jej struktury i funkcji oraz otrzymanie pierwszych przeciwciał przeciwko temu enzymowi, działanie wielu kinaz drożdżowych zasocjowanych z rybosomami, to tylko kilka najważniejszych odkryć, opublikowanych przez Panią Profesor. O tych odkryciach ze świata biochemii i biologii molekularnej w niezwykle ciekawy sposób opowiadała na prowadzonych przez siebie wykładach. Pani Profesor była bardzo lubianym wykładowcą, który swoją wiedzą i pasją budził ciekawość świata widzianego na poziomie biomolekuł i procesów biochemicznych, u kilku pokoleń studentów i naukowców lubelskich. W sferze dydaktycznej Profesor Jakubowicz brała udział w opracowywaniu programów studiów magisterskich i doktoranckich prowadzonych przez Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS. W sferze organizacyjnej była współorganizatorem krajowych i międzynarodowych konferencji związanych z szeroko pojętą biochemią (XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, który odbył się w Lublinie) a także z procesem fosforylacji białek (III Krajowa Konferencja „Regulacyjna funkcja procesów fosforylacji białek”, I Międzynarodowa Konferencja „Inhibitors of Protein Kinases”).

Na szczególne podkreślenie zasługuje przede wszystkim popularyzacja biochemii i biologii molekularnej w środowisku lokalnym, między innymi w ramach działalności w różnych towarzystwach. Pani Profesor jest członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Komisji Biotechnologii PAN w Lublinie oraz Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Nie do przecenienia jest ogromny wkład Profesor Teresy Jakubowicz w życie lubelskich biochemików związanych z Lubelskim Oddziałem PTBioch, którego przewodniczącą była przez dwie kadencje, natomiast przez pięć kadencji była członkiem z wyboru Zarządu Głównego. Wygłosiła wiele referatów na zebraniach naukowych lubelskich towarzystw oraz na konferencjach organizowanych przez lubelskich naukowców. Wykłady te dotyczyły najnowszych światowych osiągnięć w zakresie biochemii i biologii molekularnej. Pani Profesor Jakubowicz wiedzę biochemiczną przekazywała nie tylko naukowcom ale także nauczycielom, w ramach wykładów prowadzonych w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Lublinie. Swoim doświadczeniem naukowym i organizacyjnym dzieliła się z innymi także w czasie pracy jako redaktor Sekcji „C” Biologia Annales UMCS oraz jako członek rady redakcyjnej Acta Biochimica Polonica. Wiedza i pasja, które Profesor Teresa Jakubowicz przekazała przede wszystkim młodemu pokoleniu biochemików i biologów molekularnych, zasługują na wielkie uznanie i szczere podziękowanie.

    Aktualności

    Data dodania
    10 grudnia 2018