Wyniki konkursu na projekty Doktorantów Studiów Doktoranckich Wydziału Biologii i Biotechnologii

Celem konkursu jest wsparcie działania naukowego doktorantów Studiów Doktoranckich na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w roku 2020. Środki finansowe przeznaczone na ten cel pochodzą z funduszu przeznaczonego na prowadzenie badań naukowych przez doktorantów Studiów Doktoranckich kierunków Biologia i Biotechnologia - 38 000 zł. Do dnia 18 maja wpłynęło 5 wniosków, które zostały ocenione przez powołaną Komisję ds. Oceny Projektów Badawczych Młodych Naukowców. Każdy wniosek był oceniany przez trzech lub czterech członków Komisji i na podstawie otrzymanych recenzji została sporządzona lista rankingowa projektów. Z uwagi na wysoki poziom merytoryczny złożonych wniosków wszystkie projekty zostały zakwalifikowane do finansowania (Załącznik). Wnioskodawcy otrzymali recenzje sporządzone przez członków Komisji.

Zaakceptowane projekty muszą być realizowane zgodnie z zasadami finansowymi obowiązującymi w UMCS oraz Regulaminem konkursu na projekty mające na celu wykonanie pojedynczego działania badawczego przez Doktorantów Studiów Doktoranckich Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który jest umieszczony na stronie Wydziału w zakładce „Doktorant”.

Wszystkie wydatki z danego roku kalendarzowego muszą być poniesione do 15 listopada; niewydane pieniądze przechodzą do dyspozycji Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii.

 Joanna Czarnecka

Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii

Lista zakwalifikowanych do finansowaniaprojektów badawczych realizowanych przez doktorantów Studiów Doktoranckich na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS

konkurs ogłoszony 8 maja 2020 r.

L.p.

Wnioskodawca

Tytuł

Przyznane środki (zł)

 
 

1

Joanna Sumorek-Wiadro

Zastosowanie furanokumaryn w terapii skojarzonej z inhibitorami kinaz PI3K i Raf w eliminacji ludzkich komórek glejaka na drodze zaprogramowanej śmierci.

5 000

 

2

Katarzyna Suśniak

Zmiany w mikrobiomie pomidora i mikroflorze gleby pod wpływem zakażenia Agrobacterium fabrum C58

5 000

 

3

Wiktoria Hryń

Potencjał Abortiporus biennis (Bull.) Singer szczep FLC 123
do fitoremediacji siedlisk hałdowych – wpływ bezpośredni i pośredni

 

3 120

 

4

Adam Tarkowski

Wpływ klimatu i antropopresji na zmiany występowanie ważek (Odonata) w Parku Krajobrazowym Lasy Janowskie

5 000

 

5

Mateusz Kutyła

Aleksandra Maciejczyk

Enzymatyczna synteza nowych estrów alkoholi terpenowych oraz określenie ich zdolności do indukcji śmierci komórkowej ludzkich komórek glejaka

5 000

 

Suma (zł)

23 120

 

    Aktualności

    Data dodania
    26 maja 2020