Współpraca badawczo - rozwojowa Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.

W środę 6 lutego 2019 roku podpisano umowę wykonawczą pomiędzy Wydziałem Biologii i Biotechnologii UMCS reprezentowanym przez Dziekana Wydziału prof. dra hab. Kazimierza Trębacza a Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych reprezentowanym przez Panią Dyrektor Justynę Jędruch. W podpisaniu umowy uczestniczyli, ze strony WBiB dr Anna Maria Wójcik – kierownik Wydziałowej Pracowni Edukacji Biologicznej i Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym, a ze strony ZLPK – dr Marcin Kozieł z Biura ZLPK w Lublinie.

Jednym z podstawowych zadań Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych jest prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach w oparciu o przygotowywane  przez edukatorów ZLPK  programy i scenariusze zajęć. Wydziałowa Pracownia Edukacji Biologicznej i Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym  objęła  doradztwem  metodycznym  i merytorycznym powyższe przedsięwzięcia.

Podpisanie niniejszego dokumentu było możliwe dzięki umowie o współpracy badawczo - rozwojowej zawartej w dniu 01 czerwca 2017 r. pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie a Województwem Lubelskim (Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych), której celem jest wspieranie rozwoju i współpraca w działalności badawczo-rozwojowej oraz dydaktycznej.

    Aktualności

    Data dodania
    12 lutego 2019